Όμιλος Adecco: Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα το 2015

Συνέχιση της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του περιθωρίου κέρδους στο 4ο τρίμηνο του 2015.

Ο Όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2015 και του τέταρτου τριμήνου του 2015.

Το 2015 τα οργανικά*1 έσοδα έφτασαν τα €22 δισ., αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το οργανικό μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5% και οι οργανικές Συνολικές Δαπάνες πλην εκτάκτων*2 κατά 3%. Το ποσοστό EBITA*3 επί των πωλήσεων πλην εκτάκτων έφτασε το 5,2%, αυξημένο κατά 40 μονάδες βάσης. Σε αναγνώριση των ισχυρών ταμειακών ροών και του υγιούς ισολογισμού του Ομίλου Adecco, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή CHF 2,40 για το 2015, μια αύξηση κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Οργανικά έσοδα αυξημένα κατά 5%
 • Μεικτό περιθώριο κέρδους 19,2%, οργανικό μεικτό κέρδος αυξημένο κατά 6%
 • Οργανικές Συνολικές Δαπάνες πλην εκτάκτων*4 αυξημένες κατά 4%
 • EBITA πλην εκτάκτων €310 εκ., οργανική αύξηση 9%
 • Ποσοστό EBITA επί των πωλήσεων πλην εκτάκτων 5,5%, αυξημένο κατά 20 μονάδες βάσης

Τα αποτελέσματα του έτους 2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Έσοδα €22 δισ., οργανική αύξηση 4%
 • Μεικτό περιθώριο κέρδους 19%, οργανικό μεικτό κέρδος αυξημένο κατά 5%
 • Οργανικές Συνολικές Δαπάνες πλην εκτάκτων αυξημένες κατά 3%
 • EBITA πλην εκτάκτων €1.147 εκ.
 • Ποσοστό EBITA επί των πωλήσεων πλην εκτάκτων 5,2%, αυξημένο κατά 40 μονάδες βάσης
 • Καλές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και ισχυρός ισολογισμός
 • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή το 2015 CHF 2,40 -αύξηση 14% σε σύγκριση με το περασμένο έτος
 • Συνιστώμενη προσφορά των 365p ανά μετοχή για την εξαγορά της  Penna Consulting Plc, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze, σχολίασε: «Το 4ο τρίμηνο του 2015, αλλά και στο σύνολο του έτους, ο Όμιλος Adecco παρουσίασε ισχυρή λειτουργική απόδοση και πάλι, χάρη στις προσπάθειες των περισσότερων από 32.000 εργαζομένων μας εντός του ομίλου και των περίπου 700.000 εργαζομένων μας σε εταιρείες πελάτες μας σε όλον τον κόσμο. Το 2015  επιτύχαμε εξαιρετική λειτουργική μόχλευση από την οργανική αύξηση των εσόδων μας κατά 4% και ένα ισχυρό περιθώριο κέρδους της τάξης του 5,2%.  Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση 14% στο μέρισμα ανά μετοχή αντανακλά τις σταθερά ισχυρές ταμειακές ροές και τον υγιή ισολογισμό του Ομίλου.

Στο ξεκίνημα του 2016, η υποκείμενη δυναμική των εσόδων μας συνεχίστηκε. Το πρώτο δίμηνο, ο Όμιλος παρουσίασε οργανική αύξηση εσόδων κατά 4%, προσαρμοσμένη στις ημέρες συναλλαγών. Τον Ιανουάριο του 2016 ανακοινώσαμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους νέους μας οικονομικούς στόχους. Ο Όμιλος εστιάζει τώρα στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων σε ολόκληρο τον οργανισμό και στην εξισορρόπηση της αύξησης των εσόδων, της κερδοφορίας και της δημιουργίας ταμειακών διαθεσίμων δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους».

*1  Στην οργανική αύξηση εξαιρούνται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξαγορές και εκποιήσεις.

*2 Οι έκτακτες δαπάνες στο σύνολο του έτους 2015 περιλαμβάνουν κόστη ενσωμάτωσης ύψους €11 εκ., συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούσαν στις αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου ύψους €10 εκ. και την υποτίμηση του κεφαλαιοποιημένου λογισμικού ύψους €45 εκ. Το 2014, οι έκτακτες δαπάνες περιελάμβαναν κόστη αναδιάρθρωσης ύψους €37 εκ.

*3 ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

*4 Το 4ο τρίμηνο του 2015, έκτακτες δαπάνες αποτελούν τα κόστη ενσωμάτωσης €3 εκ. και η υποτίμηση του κεφαλαιοποιημένου λογισμικού ύψους €45 εκ. Το 4ο τρίμηνο του 2014, οι έκτακτες δαπάνες περιελάμβαναν κόστος αναδιάρθρωσης ύψους €23 εκ.