Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 922,3 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο

Στο ποσό των 922,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 929,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στο ποσό των 922,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 929,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,8%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν 32,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,0 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, καθώς περιλαμβάνουν αρνητική επίδραση συνολικού ύψους 56,0 εκατ. ευρώ, λόγω:

– αναγνώρισης ζημιάς έργου στη Ρουμανία 18,5 εκατ. ευρώ,

– πρόβλεψης κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού 18,6 εκατ. ευρώ,

– ζημίας από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού 8,9 εκατ. ευρώ και

– ποσού 10 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για παρακρατούμενους φόρους στις Παραχωρήσεις.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 82,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 105 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 19,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 31,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών μετά τους φόρους 0,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,2652 ευρώ έναντι ζημιών 0,0632 ευρώ, για την αντίστοιχη περίοδο 2017.

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2018 παρουσίασε κύκλο εργασιών 727,3 εκατ. ευρώ έναντι 756,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα 2017, σημειώνοντας μείωση 3,9%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής παρουσίασαν ζημίες 32,7 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν επιβαρυνθεί με ζημιά ποσού 46,0 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει αναγνώριση ζημιάς έργου στη Ρουμανία ποσού 18,5 εκατ. ευρώ (μέρος αυτού του ποσού αφορά ανάληψη ζημιών συνεταίρου), πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κατάρ ποσού 18,6 εκατ. ευρώ και ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού 8,9 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης είχαν ανέλθει σε κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων προέκυψαν για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ζημιές 46,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον κλάδο της Κατασκευής ήταν ζημιές 49,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 6,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπήρξε περιορισμένη δημοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Η έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην κατασκευή του αγωγού TAP, στην υλοποίηση του έργου Gold Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων στα Βαλκάνια. Μετά τις 30.06.18, ο κλάδος της Κατασκευής εξασφάλισε νέα έργα ύψους 211 εκατ. ευρώ, ενώ η ΑΚΤΩΡ συμμετέχει (μέσω κοινοπραξίας) σε διαγωνισμό σιδηροδρομικού έργου στη Ρουμανία προϋπολογισμού περίπου 700 εκατ. ευρώ κι έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη «Γραμμή 4 του Αττικό Μετρό» προϋπολογισμού 1,45 δισ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, με το 52% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στο πρώτο εξάμηνο 2018 ενοποιημένα έσοδα 118,5 εκατ. ευρώ έναντι 106,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2017, ήτοι αυξημένα κατά 11,3%, κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4,7% αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα του έργου της Εγνατίας. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 38,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του 2018 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού 10 εκατ. ευρώ έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 20,3 εκατ. ευρώ έναντι 23,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο 2018 κύκλο εργασιών 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ, για το αντίστοιχο διάστημα 2017, αυξημένο κατά 6,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 16,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν όμως έκτακτο καθαρό κέρδος ποσού 4,2 εκατ. ευρώ από αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη αποζημιώσεων ποσού 3,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη 11,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε κύκλο εργασιών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ανήλθε στα 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 31,4%, τόσο λόγω των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αναφοράς όσο και της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σε 289,10 MW από 233,90 MW.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 15,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Υπενθυμίζεται ότι σε φάση κατασκευής βρίσκονται σήμερα έξι αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 202 MW.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων του Ομίλου παρουσίασε έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ποσού 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ ο κλάδος παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρλω πέρυσι.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2018 διαμορφώθηκε σε 539,1 εκατ. ευρώ έναντι 514,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017.