Όμιλος Μυτιληναίος: Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για το ομολογιακό

Όμιλος Μυτιληναίος: Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για το ομολογιακό
Photo:

O προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασίατου βιβλίου προσφορών.

Στην τελική ευθεία για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας έως 300 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς βρίσκεται η Μυτιληναίος.

Συγκεκριμένα η έναρξη της δημόσιας προσφοράς θα γίνει στις 21 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουνίου. Οι ομολογίες θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, προβλέπεται η έκδοση έως 300.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ορίστηκαν οι Εθνική Τράπεζα και Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι Alpha Bank ΑΛΦΑ και Τράπεζα Πειραιώς.

Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ορίστηκαν οι Euroxx, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Χρηματιστηριακή. Ποσοστό 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.

Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών. Σε περίπτωση κάλυψης σε ποσό μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση η από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (ΚΟΔ), συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003 (η «Έκδοση»),

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.

O προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασίατου βιβλίου προσφορών το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.

Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.