Ομίλος Μυτιληναίου: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας

Ομίλος Μυτιληναίου: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας

Το 2013 τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2012 και διαμορφώθηκαν στα 231,9 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση 35% παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Μυτιληναίος το 2013 και ανήλθαν σε 231,9 εκατ. ευρώ από 171,2 εκατ. ευρώ το 2012, κατά την πρώτη χρονιά στην οποία καταγράφηκε πλήρης λειτουργία του συνόλου του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 22,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.403 εκατ. ευρώ έναντι των 1.454 εκατ. ευρώ το 2012.
Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 καταγράφεται και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού 29 εκατ. ευρώ ως συνέπεια της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας Αλουμίνιον ΑΕ από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010.

Επίσης, στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού 10 εκατ. ευρώ. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία 13,3 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης: α. Το όφελος από την αναδρομική ισχύ της συμφωνίας Gazprom– ΔΕΠΑ. β. Μέτρα αναδρομικής ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού και η βελτίωση του πιστωτικού προφίλ του ομίλου, που επετεύχθη μέσω της μείωσης του καθαρού δανεισμού από 725 εκατ. ευρώ σε 510 εκατ. ευρώ και της μετατροπής του συνόλου σχεδόν του βραχυπρόθεσμού δανεισμού σε μακροπρόθεσμο (για 3 συν 2 έτη), διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

Ο τομέας έργων EPC, κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση και το 2013, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα 606,5 εκατ. ευρώ, με το 89,8% να προέρχεται από έργα εκτός Ελλάδος, έναντι 547,5 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 101,9 εκατ. ευρώ από 92,7 εκατ. ευρώ το 2012.

Ο τομέας μεταλλουργίας & μεταλλείων του Ομίλου και το 2013 αντιμετώπισε ισχυρές προκλήσεις, καθώς επηρεάστηκε από τις αδύναμες διεθνείς τιμές αλουμινίου στο LME,την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και τις ισχυρότατες φορολογικές πιέσεις. Ο κύκλος εργασιών του τομέα διαμορφώθηκε στα 435,9 εκατ. ευρώ από 506 εκατ. ευρώ το 2012, ενώτα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 48,2 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση λόγω της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.

Ο τομέας ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του ομίλου το 2013. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε σε 369,1 εκατ. ευρώ από 446,1 εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας μείωση 17%, ως συνέπεια των αλλαγών στην λειτουργία της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 65,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2012 και αντιστοιχούν στο 38,4% των συνολικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου.