Παράταση στα καθεστώτα «Μεταποίηση/Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Παράταση στα καθεστώτα «Μεταποίηση/Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
Photo: pixabay.com
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται έως τις 29/12/2023.

Παράταση έως τις 29 Δεκεμβρίου 2023 δόθηκε στα καθεστώτα «Μεταποίηση/Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες & νεοσύστατες επιχειρήσεις για επενδυτικά έργα που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

⬣ Ίδρυσης νέας μονάδας.
⬣ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
⬣ Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα/ υπηρεσίες.
⬣ Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται έως τις 29/12/2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα.

[Παράλληλα δόθηκε παράταση για όσα έργα είχαν ενταχθεί στον παλαιότερο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, με νέα προθεσμία την 1η Απριλίου 2024, προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ολοκλήρωσης].

Τι επιχορηγείται – Επιλέξιμες Δαπάνες

Το πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου αφορά σε όλες τις μορφές Εταιρειών (πλην Ατομικής Επιχείρησης) για ελάχιστο ύψος επένδυσης ως εξής:

• από 100.000 € και άνω για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• από 250.000 € και άνω για μικρές επιχειρήσεις.
• από 500.000 € και άνω για μεσαίες επιχειρήσεις.
• από 1.000.000 € και άνω για μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιχορηγούνται όλες οι δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή/ εκσυγχρονισμό/ επέκταση μιας μονάδας όπως Κτηριακά Έργα, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Αγορά Μηχανολογικού/ Λοιπού Εξοπλισμό κτλ. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων/ μελέτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

# Λίστα Επιχορηγούμενων Δαπανών

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ακολούθως:

– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου.
– Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Τεχνικών Εγκαταστάσεων.
– Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.
– Άυλες δαπάνες (Πιστοποιήσεις, Λογισμικά, Εξοπλισμός Πληροφορικής κα)
– Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) καινούργιων μηχανημάτων, τα οποία θα αγορασθούν.
– Μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία.
– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
– Ειδικές Δαπάνες (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων) με συγκεκριμένους περιορισμούς:
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
• Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
• Επαγγελματική κατάρτιση
• Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

Ενισχύσεις – Ποσοστά βάσει Νέου Χάρτη

Η επιχορήγηση βασίζεται στο Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, με τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται να είναι τα ακόλουθα:

⬡ Φορολογική απαλλαγή.
⬡ Επιχορήγηση.
⬡ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
⬡ Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (αυτοτελώς).

Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων όταν πρόκειται για επιχορήγηση, πλην ορισμένων “Eιδικών Kατηγοριών*” όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που αντί για επιχορήγηση, ζητηθεί φορολογική απαλλαγή, τότε λαμβάνουν το 100% του χάρτη.

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγή, πλην ορισμένων “ειδικών κατηγοριών” όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. [Δεν προβλέπεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης].

*Ειδικές Κατηγορίες Μέγιστης Ενίσχυσης (100%)

Στις Ειδικές Κατηγορίες η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει στο μέγιστο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Οι Ειδικές Κατηγορίες περιλαμβάνουν τις εξής περιπτώσεις:

α) Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ (εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας),
β) Παραμεθόριες περιοχές (περιοχές σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα),
γ) Νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
δ) Περιοχές που έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές,
ε) Επενδύσεις σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

#Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις διαρκούν έως τις 29 Δεκεμβρίου 2023 χωρίς σειρά προτεραιότητας. Η βαθμολογία είναι συγκριτική, δηλαδή θα ενταχθούν οι αιτήσεις βάσει βαθμολογικής κατάταξης ξεκινώντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες, έως εξάντλησης των κονδυλίων. Έχει εγκριθεί κονδύλιο 150 εκ ευρώ για το καθεστώς «Μεταποίηση/Εφοδιαστική αλυσίδα» και κονδύλιο 150 εκ ευρώ για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων».

Η έναρξη της επένδυσης μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως, ή μετά την Υποβολή της Αίτησης. Δεν επιτρέπεται η έναρξη οποιασδήποτε δαπάνης πριν την υποβολή της αίτησης.

Νικόλαος Κ. Κοτσυφός

Οικονομολόγος, Business Administration, University of Piraeus
MSc Marketing, Athens University of Economics and Business

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: