Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων
Ï äéïéêçôÞò ôçò ÅèíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí (Å.Õ.Ð.), Ðáíáãéþôçò ÊïíôïëÝùí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò ôçò åðéóôïðÞò, óôçí áßèïõóá ôçò Ãåñïõóßáò ôçò ÂïõëÞò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõëßïõ 2022. Ç ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Èåóìþí êáé ÄéáöÜíåéáò óõíåäñéÜæåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Áêñüáóç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 43Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ôïõ äéïéêçôÞ ôçò ÅèíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí (Å.Õ.Ð.), Ðáíáãéþôç ÊïíôïëÝïíôïò êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Áñ÷Þò ÄéáóöÜëéóçò ôïõ ÁðïññÞôïõ ôùí Åðéêïéíùíéþí (Á.Ä.Á.Å.), ê. ×ñÞóôïõ ÑÜììïõ, êáôüðéí ó÷åôéêþí áéôçìÜôùí. Óôç óõíåäñßáóç ðáñßóôáíôáé ïé õðïõñãïß Åðéêñáôåßáò Ãåþñãéïò Ãåñáðåôñßôçò êáé ØçöéáêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ÊõñéÜêïò ÐéåññáêÜêçò. Ç óõæÞôçóç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 43Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, åßíáé áðüññçôç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νέος Διοικητής της ΕΥΠ αναλαμβάνει ο έως σήμερα γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό, κατόπιν λανθασμένων ενεργειών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων και η παραίτηση έγινε αποδεκτή.

Νέος Διοικητής της ΕΥΠ αναλαμβάνει ο έως σήμερα γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ο κ. Δεμίρης θα ενημερώσει την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής.

Διαβάστε ακόμη:

Παραίτηση-βόμβα του Γρηγόρη Δημητριάδη – Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές