Πήρε περισσότερα από όσα ζητούσε το Δημόσιο

Πήρε περισσότερα από όσα ζητούσε το Δημόσιο

Αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ μέσω της σημερινής δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ.

Κατά 1,87 φορές υπερκάλυψε το Δημόσιο το ζητούμενο ποσό της δημοπρασίας έντοκων γραμματίων και άντλησε συνολικά 1,3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,02%.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ αναφέρει:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,02%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,866 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,87 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.