Πιθανή επιστροφή Τσοχατζόπουλου στη φυλακή

Πιθανή επιστροφή Τσοχατζόπουλου στη φυλακή
O ðñþçí õðïõñãüò ¢êçò Ôóï÷áôæüðïõëïò êáé 8 óõãêáôçãïñïýìåíïé ãéá ôá åîïðëéóôéêÜ åðéóôñÝöïõí óôç öõëáêÞ, Ôñßôç 31Ïêôùâñßïõ 2017. Óôç öõëáêÞ ïäçãïýíôáé åííÝá áðü ôïõò 16 êáôáäéêáóèÝíôåò ãéá ôéò "ìßæåò" áðü åîïðëéóôéêÜ ðñïãñÜììáôá ìå áðüöáóç ôïõ ðåíôáìåëïýò åöåôåßïõ êáêïõñãçìÜôùí. Óýìöùíá ìå ôçí áðüöáóç, Ýíáò áêüìá êáôçãïñïýìåíïò èá åêôßóåé ôçí ðïéíÞ ôïõ óå êáô' ïßêïí ðåñéïñéóìü, åíþ ïé õðüëïéðïé Ýîé êáôáäéêáóèÝíôåò èá åßíáé åëåýèåñïé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη φυλακή βρίσκεται ο πρώην υπουργός.

Το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Άκης Τσοχατζόπουλος και άλλοι συγκατηγορούμενοί του, κατά της καταδικαστικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών Κακουργημάτων για τις «μίζες» των εξοπλιστικών.

Κατά συνέπεια, μετά την έξοδό του από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών που νοσηλεύεται εδώ και δύο μέρες σε κρίσιμη κατάσταση, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές.

Συγκεκριμένα, το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, χωρίς κενά και αντιφάσεις, ενώ παράλληλα απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν.

Παράλληλα, εκτός του Άκη Τσοχατζόπουλου την ίδια τύχη έχουν ο δικηγόρος Γιώργος Κωνσταντάτος στον οποίο το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών έχει επιβάλει ποινή κάθειρξης 6 ετών, όπως και ο χρηματιστής Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο οποίος έχει καταδικαστεί με την ίδια ποινή (κάθειρξη 6 ετών).