Πλαστικά Θράκης: Στα 8,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη το α’ εξάμηνο του 2023

Πλαστικά Θράκης: Στα 8,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη το α’ εξάμηνο του 2023
Κατά το α’ εξάμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €24,1 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της τάξης των 8,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Πλαστικά Θράκης στο α’ εξάμηνο του 2023, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το α’ εξάμηνο του 2023, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €180,1 εκατ., συγκριτικά με πωλήσεις ύψους €212,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 5,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης. 

Κατά το α’ εξάμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €24,1 εκατ. με τα συγκρίσιμα μεγέθη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022 να ανέρχονται σε €25,3 εκατ., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα κέρδη προερχόμενα από προϊόντα COVID-19 ύψους ~€4,7 εκατ. (το ΕΒΙΤDA του α’ εξαμήνου του 2022 ανερχόταν σε €30 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των κερδών από προϊόντα Covid -19). Η μικρή υποχώρηση της τάξης του 4,7%, οφείλεται στη χαμηλότερη ζήτηση που παρατηρήθηκε παγκοσμίως σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.  

Ως εκ τούτου, είναι πλέον σαφές ότι παρά τις διαρκείς δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία και την ύφεση που παρατηρείται σε βασικές αγορές που απευθύνεται ο Όμιλος, επιτυγχάνεται για ένα ακόμα τρίμηνο σταθερή, βιώσιμη, ισχυρή κερδοφορία. Μάλιστα, το γεγονός ότι η επίτευξη αυτή συντελέστηκε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, αφενός καταδεικνύει τη δυνατότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, παρουσιάζοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα, αφετέρου δημιουργεί αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών του, δεν σημειώθηκε κάποια αρνητική επίδραση ως αποτέλεσμα των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν. Αντιθέτως, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €21,7 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο τρίμηνο, λόγω εποχικότητας πωλήσεων, το κεφάλαιο κίνησης βαίνει αυξανόμενο, ενώ στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους €3,5 εκατ. 

Παράλληλα, κανονικά συνεχίζεται η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο για το 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησής του.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2023, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με το 2022:

Προοπτικές Ομίλου

Για το τρίτο τρίμηνο του 2023, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση. Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη, και το τρίτο τρίμηνο θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA, επομένως γίνεται η εκτίμηση ότι η κερδοφορία EBITDA του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί στα αντίστοιχα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του 2022, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.
Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2023, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάλειπτα για να περιορίσει στο μέτρο του εφικτού, τις αρνητικές συνέπειες από την εξελισσόμενη οικονομική κρίση που βιώνεται στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, ενώ παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε αγορές ενδιαφέροντος του Ομίλου (κατασκευές, αγροτικός τομέας) και σε βασικές γεωγραφικές περιοχές (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), ενώ δεν αναμένεται ανάκαμψη μέχρι και το τέλος του έτους.  

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: “Το 2023 αποτελεί μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από ύφεση, υψηλό πληθωρισμό και αβεβαιότητα. Σε αυτές τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλος πετυχαίνει για ακόμα ένα τρίμηνο την διατήρηση των αυξημένων επιπέδων κερδοφορίας του, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την οικονομική του θέση. Επιπροσθέτως, συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, σε αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας και στη βελτίωση της κοστολογικής του βάσης, στοχεύοντας παράλληλα στη διαρκή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντολογικού του αποτυπώματος. Παραμένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, γεγονός που θα επιφέρει την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής μας απόδοσης.”