Πολλαπλασιάστηκαν οι ζημιές των επιχειρήσεων το 2013

REUTERS

Τι δείχνουν οι αριθμοί από 300 βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Αυξημένες ζημιές το 2013, πολλαπλάσιες εκείνων του έτους 2012, προκύπτουν για 300 βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν γνωστοποιήσει τα εταιρικά οικονομικά τους αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2013-31.12.2013 ή για την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013. Προκύπτουν, επίσης, μειωμένες πωλήσεις, δυσμενέστερα λειτουργικά αποτελέσματα και επιδείνωση της σχέσης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια.

Ωστόσο, επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων παρουσιάζουν λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (129, δηλαδή το 43% του συνόλου), καθώς οι υπόλοιπες (171 ή 57% του συνόλου) τα βελτίωσαν. Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων επιδείνωση εμφανίζουν ακόμη λιγότερες (116, δηλαδή το 38,7%). Επίσης, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση πωλήσεων (52% των εταιρειών), βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα (60% των εταιρειών) και ικανοποιητικότερη χρηματοοικονομική διάρθρωση (54% των εταιρειών). Συγχρόνως, ο δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται αυξημένος.

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα τελικά αποτελέσματα των 300 εν λόγω επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περί το 45% των συνολικών πωλήσεων των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων το έτος 2012, επηρεάζονται δραματικά από υψηλές ζημιές εταιρειών που ασχολούνται με την επεξεργασία πετρελαίου, την παραγωγή και επεξεργασία βασικών μετάλλων και ξύλου, τις εκδόσεις – εκτυπώσεις και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Οι ζημιές αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε απομειώσεις του ενεργητικού και σε αναβαλλόμενη φορολογία.

Αντιθέτως, αρκετές άλλες εταιρείες παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις και ικανοποιητική αποδοτικότητα.

Οι 300 επιχειρήσεις ως σύνολο, με ενεργητικό περίπου 20,25 δισ. ευρώ και πωλήσεις 24,1 δισ. ευρώ, κατέγραψαν συνολικές ζημιές προ φόρων 714,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 27,9 εκατ. ευρώ το 2012 (-742,3 εκατ. ευρώ) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 720,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 86,6 εκατ. ευρώ το 2012 (-633,7 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 6% (-1,5 δισ. ευρώ), τα μεικτά κέρδη τους (1,1 δισ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 33% (-554,2 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 314,1 εκατ. ευρώ, υποχώρησαν κατά 65% (-575,8 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (7,3 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 9% (-727,1 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 36,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 38,9% το 2012, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους (12,9 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2,3% (+291 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένων δύο εταιρειών παραγώγων πετρελαίου, οι διεθνείς τιμές των οποίων μειώθηκαν, η πτώση των πωλήσεων των 298 εταιρειών (περίπου 7,3 δισ. ευρώ) είναι 2% (-180,6 εκατ. ευρώ).

Ζημιογόνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν οι 143 από τις 300 επιχειρήσεις, δηλαδή το 47,7% του συνόλου.

Οι εταιρείες αυτές, με συνολικό ενεργητικό περίπου 14,1 δισ. ευρώ, κατέγραψαν πωλήσεις 12,5 δισ. ευρώ (-10%), ζημιές προ φόρων 1,05 δισ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 301 εκατ. ευρώ το 2012 (-248%) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 962,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 343,3 εκατ. ευρώ το 2012 (-180%). Τα μεικτά κέρδη τους συρρικνώθηκαν κατά 57%, ενώ τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά (-271,5 εκατ. ευρώ έναντι +269 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους μειώθηκαν κατά 17% και περιορίστηκαν σε 30,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 36,3% το 2012, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 6,5%. Το μεικτό περιθώριό τους συρρικνώθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3% από 6,2%). Επίσης, το περιθώριο EBITDA συρρικνώθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3% από 6,2%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι -1,9% (+1,9% το 2002).

Οι υπόλοιπες 157 επιχειρήσεις, δηλαδή το 52,3% του συνόλου, ήταν κερδοφόρες.

Οι εταιρείες αυτές, με συνολικό ενεργητικό 6,1 δισ. ευρώ, κατέγραψαν πωλήσεις 11,6 δισ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 333,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 329 εκατ. ευρώ το 2012 (+1%) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 242,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 256,7 εκατ. ευρώ το 2012 (-6%). Τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν κατά 8% και τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 6%. Τα ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν κατά 6% και ανήλθαν σε 48,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 44,7% το 2012, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους μειώθηκαν κατά 8,8%. Το μεικτό περιθώριό τους περιορίστηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (6,6% από 7,1%). Επίσης, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε κάμψη (5,1% από 5,3%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι 9,6% (9,9% το 2002).

Αναλυτικότερα:

– 113 επιχειρήσεις (37,7% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 188,5 εκατ. ευρώ έναντι 277,3 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 88,8 εκατ. ευρώ.

– 23 επιχειρήσεις (7,7%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 119,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 327,3 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 446,6 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων οφείλεται στην επιδείνωση των αποτελεσμάτων εταιρείας παραγώγων πετρελαίου.

– 120 επιχειρήσεις (40%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 635,3 εκατ. ευρώ έναντι 462,6 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες έτσι κατά 172,7 εκατ. ευρώ.

– 44 επιχειρήσεις (14,7%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 20,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξης των 53,7 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 74,3 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που αύξησαν τις πωλήσεις τους είναι 155 (51,7%), καθώς οι υπόλοιπες 145 (48,3%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 54,3% των επιχειρήσεων (163 από τις 300).

Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 131 επιχειρήσεις (43,7%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 169 (56,3%) που τα αύξησαν.

Ο μέσος δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε βελτίωση κατά 4,3% (κινήθηκε πτωτικά στο 43,7% των επιχειρήσεων).

Καθώς συνεχίζεται η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 166 επιχειρήσεις (55,3%) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 180 (60%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 171 (57%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) επίσης 171 (57%).

Διαβάστε ακόμη:

Τέλος το «πορτοκαλί» βιβλίο για 196.695 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις: Έρχεται η θέσπιση του «διαχειριστή πτώχευσης»

Υπάρχει «σανίδα σωτηρίας» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;