Πτώση στην κερδοφορία για τον όμιλο Ελινόιλ

Πτώση στην κερδοφορία για τον όμιλο Ελινόιλ
Photo:

Μείωση 21% το πρώτο εξάμηνο του 2013 για τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του Ομίλου.

Σε 326,7 εκατ. ευρώ, έναντι 414,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, ανήλθε o ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελινόιλ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε. στο πρώτο εξάμηνο του 2013, καταγράφοντας μείωση 21%.

Η μείωση αυτή, όπως αναφέρει ο όμιλος, οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής κατά 30% και ειδικότερα στην πολύ μεγάλη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 69%, απόρροια των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και οδήγησαν όλη την αγορά σε πτώση άνω του 70%.

Αντίθετα, στα καύσιμα κίνησης η μητρική εμφανίζει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1% με τις βενζίνες να μειώνονται κατά 3% αλλά τους όγκους πωλήσεων πετρελαίου κίνησης να παρουσιάζουν στο α’ εξάμηνο αύξηση κατά 6%, διάστημα κατά το οποία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στην χώρα μας.

Την ίδια ώρα, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 27%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,2 εκατ. έναντι 3,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία 1,9 εκ. έναντι ζημίας 0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία 2,2 εκατ. έναντι ζημίας 0,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2013, σε επίπεδο μητρικής έχουν επηρεασθεί από την πολύ μεγάλη πτώση πωλήσεων στο πετρέλαιο Θέρμανσης, η οποία έπληξε στο σύνολο της την αγορά καυσίμων. Παρόλα αυτά, οι κινήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ για τον περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών βοήθησαν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και απότομη πτώση εσόδων που προκάλεσε το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε επίπεδο ομίλου, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχει μειώσει σημαντικά τις προοπτικές ανάληψης κερδοφόρων έργων από την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.

Διαβάστε ακόμη: Συμμαχία Energean Oil & Gas και Grekoil για τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Κατάκολο