Σε ΑΜΚ έως 198 εκατ. ευρώ προχωρά η Attica Bank

Σε ΑΜΚ έως 198 εκατ. ευρώ προχωρά η Attica Bank

Τί αποφάσισε σήμερα η Γενική Συνέλευση - Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση της Attica Bank αποφάσισε σήμερα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 198 εκατ. ευρώ, ενώ έδωσε και το «πράσινο φως» για reverse split και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για διαγραφή σωρευμένων ζημιών, καθώς και νέα τιτλοποίηση NPLs ύψους 700 εκατ ευρώ.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση έκανε δεκτή την εκλογή του κ. Σταύρου Παπαγιαννόπουλου σε αντικατάσταση, λόγω παραίτησης, του μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Ευστάθιου Αναγνώστου.

Μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

1. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Αθανάσιος Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Δημήτριος Τζαννίνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Χαράλαμπος Μπριλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Γεώργιος Βλαχάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Γεώργιος Παναγιώτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Αθανάσιος Σταθόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος: Μη Εκτελεστικό Μέλος

– Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου η κα. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας:

Η Attica Bank  ανακοίνωσε ότι την 22α Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 37 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.858.169.784 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 79,43% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Ενημέρωση αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017 για την Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων αξίας μέχρι 900 εκατ. ευρώ.

H Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017 για την δεύτερη Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων αξίας 700.692.715,88 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3156 / 2003.

ΘΕΜΑ 2: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από € 0,30 σε € 4,2539999922534 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 14,1799999741806 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 2.339.353.394 σε 164.975.557 κοινές μετοχές συνολικά.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε € 701.806.018,20 διαιρούμενο σε 164.975.557 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,2539999922534 ευρώ η κάθε μία, και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και την παροχή 2 εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιήσει αναλόγως το ως άνω άρθρο του Καταστατικού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω εταιρικής πράξης.

ΘΕΜΑ 3: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας έως το ποσό ευρώ 652.313.351 με σκοπό: α) διαγραφή των σωρευμένων ζημιών ύψους έως ευρώ 419.253.000 και β) δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού ευρώ 233.060.351. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 4,2539999922534 ευρώ ανά μετοχή σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή έως το συνολικό ποσό των € 652.313.351,10 με σκοπό τη διαγραφή σωρευμένων ζημιών ύψους έως 419.253.000 ευρώ όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 28/07/2017 και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού ευρώ 233.060.351,10 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το ως άνω άρθρο του Καταστατικού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω εταιρικής πράξης.

ΘΕΜΑ 4: Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση 660.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (€ 198 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε 3 περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 247.492.667 ευρώ διαιρούμενο σε 824.975.557 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή μη της Τράπεζας, τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση έως 659.902.228 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι του ποσού των εκατόν ενενήντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 197.970.668,40) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το συνολικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 247.463.335,50 ευρώ διαιρούμενο σε 824.877.785 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Οι όροι της αύξησης είναι οι ακόλουθοι:

1. Γενικά: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ μέσω της έκδοσης έως 659.902.228 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη (ενν. μετά την υλοποίηση των προαναφερομένων ενεργειών διαγραφής ζημιών και reverse split) (στο εξής, οι «Νέες Μετοχές»).

2. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2018, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

3. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση.

4. Δικαίωμα προτίμησης: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει χωρίς περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αύξηση εφόσον το επιθυμούν και να αποφύγουν τυχόν αραίωση του ποσοστού τους (dilution).

5. Ειδικότερα, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων της με αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.

6. Με δικαίωμα προτίμησης θα εκδοθούν και διατεθούν έως 659.902.228 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη

7. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν: (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (η Ε.Χ.Α.Ε. πρώην κεντρικό αποθετήριο Αξιών) την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

8. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προτίμησης ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προτίμησης. 4

9. H χρονική περίοδος άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος προτίμησης (το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα διαρκέσει το ελάχιστο προβλεπόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση ‐ πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.

10. Το Δικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΑ.

11. Αδιάθετες Νέες Μετοχές: Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του ποσοστού της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφισταμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία κατά την κρίση του.

12. Οι εγχώριοι επενδυτές που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., δύνανται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας δεσμεύοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγραφεί όχι μέσω των χειριστών τους, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

13. Οι διεθνείς επενδυτές (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., αφού υποβάλλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα, θα πρέπει επίσης να δεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Νέες Μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον, κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

14. Από κοινού η κάλυψη Νέων Μετοχών μέσω ασκήσεως του Δικαιώματος Προτίμησης, και μέσω της Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές καλείται ως η «Εις Μετρητά Κάλυψη».

15. Τρόπος – Προθεσμία Κάλυψης: Η Αύξηση που αφορά στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας θα καλυφθεί αποκλειστικά με μετρητά.

16. Μερική Κάλυψη: Συμφώνως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα και κατά τις εκεί ειδικότερες διακρίσεις, εάν τυχόν δεν υπάρξει ολοσχερής κάλυψη της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό της επιτευχθείσας κάλυψης. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και μέχρι του ποσοστού της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, εφόσον αιτηθούν και έχουν ήδη εξασκήσει το σύνολο των υφισταμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία ελεύθερα, κατά την κρίση του σε μετόχους ή μη της Τράπεζας.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το άνω άρθρο του Καταστατικού της Τράπεζας βάσει του τελικού ποσού κάλυψης και να προβεί στις σχετικές ενέργειες.

ΘΕΜΑ 5: Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008, όπως ισχύει, με μερική χρήση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης, άλλως με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών μέσω της χρήσης, είτε κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της παραπάνω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης μέχρι του ποσού των 100.200.000 ευρώ, είτε τέλος με συνδυασμό των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 6: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα το θέμα αυτό να μην συζητηθεί και να αποσυρθεί

ΘΕΜΑ 7: Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά θέματα 2, 3 και 4, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων, τη συνομολόγηση των όρων του ομολογιακού δανείου κατά θέμα 5 και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή της ευρύτερης κατά τον νόμο δυνατής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως κατά την κρίση του εξειδικεύσει τις αποφάσεις που αφορούν στα θέματα 2,3,4, & 5 της ημερήσιας διάταξης, ορώμενες ως ένα ενιαίο σύνολο, με τελικό σκοπό την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στο μέλλον.

Ειδικότερα, ενδεικτικώς, παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση όπως κατά την κρίση του και συμφώνως με τον νόμο αποφασίσει τον τρόπο κάλυψης της αύξησης μεταξύ της σε Μετρητά Κάλυψης μέσω α) της έκδοσης και κάλυψης των Νέων Μετοχών (θέμα 2, 3, 4) και β) της έκδοσης και κάλυψης ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (θέμα 5).

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και κάθε συναφές θέμα με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περεταίρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας