Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την προστασία της χρηματαγοράς

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε προς διαβούλευση νομοσχέδιο με το οποίο προβλέπονται μέτρα, για την προστασία της χρηματαγοράς, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αποτρέπεται η χειραγώγησης της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για «τη λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/57 περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και την ενσωμάτωση της εκτελεστικής οδηγίας 2015/2392». Στους παραβάτες του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπονται ποινές από φυλάκιση 3 μηνών έως και κάθειρξη 10 ετών.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο θα εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, σε χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε συναλλαγές και προσφορές σχετικές με πλειστηριασμούς σε πλατφόρμα πλειστηριασμών, αδειοδοτημένη, κ.λπ., ενώ δεν εφαρμόζεται:

α) στις πράξεις επί ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς και

β) στις πράξεις επί κινητών αξιών ή συνδεόμενων μέσων για τη σταθεροποίηση των κινητών αξιών.

Στην έννοια της κινητής αξίας περιλαμβάνουν μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές, ομολογίες και άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους ή τιτλοποιημένο χρέος μετατρέψιμο ή ανταλλάξιμο σε μετοχές ή σε άλλους τίτλους που ισοδυναμούν με μετοχές.

Παράλληλα, στην έννοια των «χρηματοπιστωτικών μέσων», μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται:

1. Κινητές αξίες.

2. Μέσα χρηματαγοράς.

3. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

4. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, δικαιώματα εκπομπής ή άλλα μέσα παραγώγων, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

5. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους, αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης. Τα εμπορεύματα περιλαμβάνουν αγαθά ανταλλάξιμα μεταξύ τους και δυνάμενα να παραδοθούν, περιλαμβανομένων των μετάλλων και των κραμάτων τους, των γεωργικών προϊόντων και της ενέργειας, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσική παράδοση, εφ’ όσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), με εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ και πρέπει να εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση,

Ακόμα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, όποιος, κατέχοντας προνομιακές πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί, με πρόθεση, αποκτώντας ή διαθέτοντας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες και εφ’ όσον:

α) η μέση ημερήσια αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ,

β) η ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των 150.000 ευρώ.

Επίσης, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών αν:

Ι. η συνολική αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ,

ΙΙ. η μέση ημερήσια αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ και

ΙΙΙ. το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η ζημία που πράγματι αποφεύχθηκε υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ.

Τέλος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών, όποιος ενεργώντας με πρόθεση επί τη βάσει των προνομιακών πληροφοριών που κατέχει, συστήνει ή παροτρύνει ή υποδεικνύει σε άλλον να αγοράσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορούν πληροφορίες ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μία εντολή σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο.