Σήμερα η μεταβίβαση του 80% της AFS στην Intrum στην Πειραιώς

Ολοκληρώθηκε η λήψη των εγκρίσεων για τη μεταβίβαση του 80% της AFS. Τα άμεσα και έμμεσα οφέλη και πόσο «τονώνουν» τα κεφάλαια. Πόσοι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στη νέα εταιρεία. Εθελουσία για όσους έμειναν. Στόχος, ετήσια εξοικονόμηση 60 εκατ. ευρώ.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μεταβίβασης του 80% της Alternative Financial Solutions (AFS) από την Τράπεζα Πειραιώς στην Intrum, έναντι αθροιστικού τιμήματος 328 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της τράπεζας Γ. Γεωργακόπουλος.

Η συμφωνία έχει ήδη λάβει την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ δόθηκε και η συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το καλώς έχειν των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Η AFS αποτελεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση για μια 10ετία των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους άνω των 27 δισ. ευρώ, της μητρικής της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και όλων όσων δημιουργηθούν στο μέλλον.

Η τράπεζα κατέχει σήμερα το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και θα μεταβιβάσει το 80% στην Intrum, έναντι τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 296 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τοις μετρητοίς, ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατ. ευρώ μετά το 2022, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι, που περιλαμβάνει η συμφωνία μετόχων.

Η AFS, η οποία θα μετονομαστεί σε Intrum Hellas, μετά τη μεταβίβαση του 80% αποτιμάται, με βάση τους όρους της συμφωνίας, στα 370 εκατ. ευρώ (σ.σ. το 100%), ενώ αν συνυπολογισθεί και το υπερτίμημα των 32 εκατ. ευρώ, η αποτίμησή της ανέρχεται σε 410 εκατ. ευρώ. Από τη συναλλαγή η Πειραιώς θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος, ενώ θετική επίδραση στα κεφάλαια θα επέλθει και από την αποτίμηση του 20% της AFS, το οποίο θα διατηρήσει στην κατοχή της.

Τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από τη συναλλαγή θα ενισχύσουν, σύμφωνα με όσα ανέφερε η τράπεζα στους αναλυτές κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη, τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας και τον Common Equity Tier I (CET I) κατά περίπου 75 μονάδες βάσης.

Πόσοι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στην AFS

Στην AFS μεταφέρθηκαν περίπου 1.100 εργαζόμενοι από τον όμιλο Πειραιώς. Εξ αυτών οι περίπου 850 προέρχονται από τη διεύθυνση Recovery Banking Unit (RBU) και οι υπόλοιποι 250 από άλλες διευθύνσεις της τράπεζας και από θυγατρικές της. Από τους 850 της RBU, οι περίπου 600 αποδέχθηκαν τη μεταφορά τους ως μόνιμου προσωπικού, και οι υπόλοιποι 250 πήγαν από την τράπεζα στην AFS ως δανειζόμενο προσωπικό.

Στην τράπεζα παρέμειναν περίπου 300 εργαζόμενοι της RBU, οι οποίοι εναντιώθηκαν στη μεταφορά τους και δεν υπέγραψαν συμβάσεις δανεισμού. Η Πειραιώς ετοιμάζει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, καθώς η εσωτερική διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καταργείται.

Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών 60 εκατ. ευρώ

Τα κίνητρα πρόωρης αποχώρησης που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες θα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, που να πριμοδοτούν την αποχώρηση των 300 εργαζομένων της καταργούμενης διεύθυνσης. Όσοι μείνουν, θα καλύψουν κενές θέσεις κυρίως σε θυγατρικές της τράπεζας.

Εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι αποχώρησης, η Πειραιώς θα καταφέρει να μειώσει το προσωπικό της από τη μεταφορά στην Intrum, το δανειζόμενο προσωπικό και την εθελουσία, κατά περίπου 1.300 άτομα. Η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών θα ανέλθει στα 60 εκατ. ευρώ, αλλά το εφάπαξ κόστος για τη μεταφορά ή αποχώρησή της ήταν μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν.