Συνεργασία για το μέλλον της έρευνας μεταξύ του NBG Business Seeds και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Η συνεργασία αφορά στη διερεύνηση νέων συνεργειών και ανάπτυξης χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξέλιξη του έργου των ερευνητών. 

Στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας ανακοινώθηκε σήμερα η συνεργασία του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» αφορά σε: 

– Διερεύνηση δημιουργίας ενός ευρύτερου θεσμού που θα βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την παραγωγή.

– Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΦΕ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή. Επιδίωξη συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια για την οικονομική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και τεχνολογικών επιτευγμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ.

– Εξέταση από κοινού πρωτοβουλιών με φορείς της Πολιτείας και φιλανθρωπικά ιδρύματα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων ερευνητικών ομάδων του ΕΚΕΦΕ αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου brain-drain και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας του ερευνητικού προσωπικού.

– Εξέταση συνεργειών με το ΕΚΕΦΕ ούτως ώστε οι λειτουργίες της να επωφεληθούν από την ερευνητική δραστηριότητά του, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Παρουσίαση της τεχνογνωσίας καθώς και των ιδεών του ΕΚΕΦΕ, προκειμένου να συνδράμει τις λειτουργίες της ΕΤΕ, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την καινοτομία, την ανάπτυξη κλπ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το NBG Business Seeds είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Σχετικά άρθρα