Συρρίκνωση ζημιών για την Eurobank Properties, στο Α΄ εξάμηνο

Συρρίκνωση ζημιών για την Eurobank Properties, στο Α΄ εξάμηνο

Προβληματική εξακολουθεί να είναι η αγορά ακινήτων.

Ζημιές, για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο, παρουσίασε η Eurobank Properties, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, εξαιτίας της συνεχιζόμενης απομείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, που οφείλεται στα προβλήματα που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην αγορά ακινήτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Δεδομένου ότι οι αποτιμησιακές ζημιές περιορίσθηκαν στα 27,6 εκατ. ευρώ από 46,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, οι συνολικές ζημιές μειώθηκαν από 27,1 εκατ. ευρώ σε 8,8 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι, εάν αφαιρεθεί η επίπτωση αυτή, η εταιρεία παραμένει κερδοφόρος με τα μετά από φόρους κέρδη να διαμορφώνονται στα 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ, στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από ενοίκια παρουσίασαν μείωση κατά 5% (από 20 εκατ. ευρώ σε 19 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω των μειώσεων των μισθωμάτων, έτσι ώστε να εναρμονισθούν με τις συνθήκες της αγοράς.

ΤΑΙΠΕΔ: Οριστικό «ναι» στην πρόταση της Socar για ΔΕΣΦΑ

Τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 7% (από 4,3 εκατ. ευρώ σε 4 εκατ. ευρώ), λόγω της σημαντικής μείωσης των καταθετικών επιτοκίων.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 33%, (από 1,8 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. ευρώ), λόγω των μειωμένων επιτοκίων Euribor και, κυρίως, λόγω της αποπληρωμής μέρους των δανειακών υποχρεώσεων.

Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6% (από 1,8 εκατ. ευρώ σε 1,7 εκατ. ευρώ), αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης, για έκτη χρονιά, πολιτικής μείωσης του κόστους.

Τα έξοδα από φόρους μειώθηκαν κατά 18% (από 1,7 εκατ. ευρώ σε 1,4 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω της μείωσης της πρόβλεψης για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, κατόπιν διόρθωσης των επιφανειών και συντελεστών χρέωσης.

Οι βασικοί δείκτες της εταιρείας διαμορφώνονται, ως εξής:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 13,4 φορές έναντι 7,9 φορές. Η αύξηση του δείκτη οφείλεται στη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 10% έναντι 12%.

Δάνεια προς Επενδύσεις: 14% έναντι 15%.

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): παραμένει σε σταθερά επίπεδα 19 εκατ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2013, ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ από 161 εκατ. ευρώ και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 72 εκατ. ευρώ από 83 εκατ. ευρώ.

Η Εσωτερική Αξία της Εταιρείας (NAV) παρουσίασε μείωση στα 619 εκατ. ευρώ ή 10,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 10,30 ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η μείωση αυτή οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, στη μείωση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασμό με την καλή πορεία της μετοχής στο ΧΑ, οδήγησε στον περιορισμό του discount στο 30% περίπου.

Φωτογραφία: Συμέλα Παντζαρτζή