Στα 13,8 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Profile το 2018

Σε 13,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Profile το 2018 έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένος κατά 20% συνεπεία των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 29%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 21%.

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 23%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1061 ευρώ έναντι 0,0867 ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,8 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ.