Στα 29,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το α’ εξάμηνο του 2018

Στα 29,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το α’ εξάμηνο του 2018

Τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν στα 27 εκατ. ευρώ.

Στα 29,7 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 28 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 6%.

Τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν στα 27 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

– Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 32 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018.

– Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε κέρδος ποσού 7,7 εκατ. ευρώ.

– Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,49 εκατ. ευρώ έναντι 0,45 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9%.

– Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ (αύξηση 35%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξάμηνη επίδραση του δανεισμού που εκταμιεύθηκε το 2017. Εντός του 2018, η εταιρεία συμφώνησε πιστωτική γραμμή ύψους 75 εκατ. ευρώ με τη μορφή εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου.

– Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 10%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

– Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 8%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το β΄ εξάμηνο 2017, καθώς και στην τρέχουσα περίοδο, στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού.