Στα 3,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου για την Παπουτσάνης

Στα 3,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου για την Παπουτσάνης
Σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 55%.

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 39,3% εμφάνισε η Παπουτσάνης το εννεάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 53,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς, καθώς και στην ενίσχυση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών και των παραγωγών για τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με αυξήσεις στις τιμές πώλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκρίνοντας το εννεάμηνο του 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 η αύξηση των πωλήσεων κατά 39,3% αποδίδεται κατά 22% περίπου σε αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατά 17% σε αύξηση των τιμών πώλησης. Οι αυξήσεις των τιμών πώλησης αφορούν κυρίως τις κατηγορίες ειδικών σαπωνομαζών και προϊόντων για τρίτους που επηρεάζονται πιο άμεσα από τις αυξήσεις των διαφόρων ελαίων και βοηθητικών υλών, ενώ στην κατηγορία των επωνύμων οι αυξήσεις ήταν πολύ μικρότερες.

Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης παρουσίασε ανάπτυξη κατά 55% που αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και ανήλθε σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2021.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 16% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης, το 23% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 20% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Το τρέχον εννεάμηνο, σύμφωνα με την εταιρεία, χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις και όσον αφορά το κόστος πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας αλλά και ενέργειας – ηλεκτρικής και φυσικό αέριο. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία αντιμετώπισε αύξηση κόστους κατά περίπου 7,9 εκατ. ευρώ, το οποίο και παρά την αύξηση στις τιμές πώλησης που προαναφέρθηκε δεν καλύφθηκε πλήρως. Αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος της περιόδου ακόμα και μετά τις κρατικές ενισχύσεις σε φυσικό αέριο και κυρίως ηλεκτρικό ρεύμα επιβαρύνθηκε κατά περίπου 1,4 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση της ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων οδήγησαν σε μικτό κέρδος για τον όμιλο και την εταιρεία ύψους 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, βελτιωμένο κατά μόλις 6,5%. Αντίστοιχα το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 26,1% έναντι 34,1% το εννεάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα αλλά και σε επίπεδο εταιρείας κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10%.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη, έκτακτη ζημία, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας στις μεγάλες αλυσίδες. Η εταιρεία είχε ήδη προβεί σε σχετικές προβλέψεις κατά τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Το ποσό που επιβάρυνε την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 384 χιλ. ευρώ χωρίς να αναμένονται άλλες επιβαρύνσεις.

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην ελληνική και διεθνή αγορά, κατά το εννεάμηνο 2022, πετύχαμε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αλλά και στις εξαγωγές. Η επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου, η συνέχιση και επέκταση των διεθνών συνεργασιών μας με πολυεθνικές εταιρίες, η απόκτηση της σαπωνοποιίας Αρκάδι και η συνεπαγόμενη επέκταση σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, αλλά προπάντων η σταθερή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής μας με άξονες τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης και τις επενδύσεις της τελευταίας τριετίας, τις οποίες εγκαίρως σχεδιάσαμε και πλέον ολοκληρώνουμε, αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας μας».