Στα 8.213.760 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Πλαστικά Κρήτης

Στο ποσό των 8.213.760 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές.

Στο ποσό των 8.213.760 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε στις 22/06/2018 τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά µετοχή.