Στις 7 Μαΐου η έναρξη δημόσιας προσφοράς για την Coral

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 90 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών.

Η «Coral Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων» ανακοίνωσε, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 301/2016 της Επιτροπής, όπως ισχύει ότι, από την 26η Απριλίου 2018, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 24.04.2018 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) από την εταιρεία, συνολικού ποσού έως 90 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 90.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ (οι «ομολογίες»), σύμφωνα με την από 23.04.2018 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και την από 10.01.2018 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Οι ομολογίες, που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό, μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Χ.Α., την 23.04.2018, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Στη συνέχεια, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής του ΚΟΔ:

24.04.2018: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

25.04.2018: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

26.04.2018: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

04.05.2018: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στις ιστοσελίδες των συντονιστών κυρίων αναδόχων, των κυρίων αναδόχων και των αναδόχων της δημόσιας προσφοράς.

07.05.2018: Έναρξη δημόσιας προσφοράς-εγγραφής επενδυτών, (μέσω του Η.ΒΙ.Π.-ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

09.05.2018: Λήξη δημόσιας προσφοράς-εγγραφής επενδυτών, (μέσω του Η.ΒΙ.Π.-ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ.).

09.05.2018: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου.

09.05.2018: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

11.05.2018: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την εταιρεία. Παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές, μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

14.05.2018: Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.