Sustainability: This is how we do it!

Sustainability: This is how we do it!

Η Novartis Hellas επανεπενδύει το 53% των ετήσιων εσόδων της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Σήµερα οι πολίτες έχουν άµεση πληροφόρηση για όλες τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις, υπάρχει διαφάνεια ως προς τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά του φαρµάκου, ενώ η καλύτερη πρόσβαση στην υγεία αποτελεί προτεραιότητα.

Με δεδοµένο ότι η γνώση είναι δύναµη και βρίσκεται στα χέρια του πολίτη, γίνεται σαφές ότι το χτίσιµο ισχυρών δεσµών εµπιστοσύνης µεταξύ κοινωνίας και επιχειρήσεων είναι προαπαιτούµενο για την βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των δεύτερων. Κοινώς ο πολίτης αξιολογεί πλέον τα brands, φαρµακευτικά και µη, όχι βάσει των οικονοµικών µεγεθών που καταγράφουν, αλλά βάσει του κοινωνικού αποτυπώµατος που αφήνουν και της κοινωνικής ευσυνειδησίας που επιδεικνύουν.

Η Novartis Hellas είναι από τους φαρµακευτικούς οµίλους που έχουν χτίσει τη στρατηγική τους στη λογική του «Doing Well by Doing Good», ανεβάζοντας κάθε χρόνο τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Η σηµαντική πρόοδος σε θέµατα ESG αποτυπώνεται στη νέα έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη διετία 2018-2019, σύµφωνα µε την οποία οι συνολικές άµεσες επενδύσεις στη χώρα αγγίζουν τα €467 εκ. Μέσα σε αυτό το διάστηµα δηµιουργήθηκαν περί τις 2.000 θέσεις εργασίας, το 2019 υπήρξε πρόσβαση 54 θεραπειών της εταιρείας σε πάνω από 1,7 εκ. ασθενείς, ενώ εξίσου σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι στους κόλπους του φαρµακευτικού κολοσσού το 58% των εργαζοµένων είναι γυναίκες µε το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε ρόλους αυξηµένης ευθύνης να βρίσκεται στο 59%!

Η επιχειρηµατική δεοντολογία, η παροχή λύσεων πρόσβασης στην υγεία, αλλά και η λειτουργία της εταιρείας στο πλαίσιο του καλού εταιρικού πολίτη, συνιστούν τις τρεις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας , οι οποίες συµβαδίζουν µε αντίστοιχα  θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, και είναι ουσιαστικής σηµασίας για τους συµµετόχους της στην Ελλάδα.

Το αποτύπωμα σε κοινωνία και περιβάλλον

Ειδικότερα,  η Novartis Hellas επένδυσε, την προηγούµενη διετία, στην εθνική οικονοµία το 53% των συνολικών της εσόδων, προχωρώντας σε άµεσες επενδύσεις µέσω δηµοσιονοµικής συνεισφοράς (συµπεριλαµβανοµένων clawback και rebates), θέσεων εργασίας, έρευνας και ανάπτυξης, δαπανών σε εγχώριους προµηθευτές, υποστήριξης επιστηµονικών και κοινωνικών προγραµµάτων.

Παράλληλα,  επένδυσε €5,6 εκ. το 2018 και €5,1 εκ. το 2019 στη διεξαγωγή 79 και 73 κλινικών µελετών µε ωφελούµενους 2.228 και 1.746 ασθενείς αντίστοιχα και υποστήριξε 10 και 8 προγράµµατα ασθενών, ωφελώντας πάνω από 2.500 ασθενείς κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα, ξεκίνησε την εφαρµογή του Holistic Care, ενός καινοτόµου επιχειρησιακού µοντέλου στη χώρα, το οποίο µέσω της επιστηµονικής ενηµέρωσης για τα χρόνια νοσήµατα και αναδεικνύοντας τα συµπτώµατα που µπορεί να έχει ένας ασθενής στα πρώιµα στάδια της ασθένειάς του, προάγει την έγκαιρη διάγνωση και τη δηµιουργία θεραπευτικής συµµαχίας προς όφελος των ασθενών µε χρόνια νοσήµατα.

Διαθέτοντας µια «green» φιλοσοφία, από την οποία πηγάζει το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, η διοίκηση της Novartis Hellas ανέλαβε έµπρακτα δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την πρωτοβουλία «Novartis Plastic Free Workplace» αποµακρύνθηκαν όλα τα πλαστικά µιας χρήσης από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μεταµόρφωση και στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, η εταιρεία υλοποίησε το πρόγραµµα «Ανοιχτά Φτερά», µια δράση για τη µείωση της νεανικής ανεργίας, παρέχοντας εντός του 2018 σε 200 νέους χρήσιµα επαγγελµατικά εφόδια, προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων τους.

Καινοτομία και Τεχνολογία αιχμής στο DNA

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως µια κορυφαία παγκόσµια φαρµακευτική εταιρεία, χρησιµοποιεί καινοτόµα επιστηµονικά δεδοµένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δηµιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τοµείς όπου υπάρχει µεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρµάκων, κατατάσσεται σταθερά µεταξύ των εταιρειών µε τη µεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσµο. Τα προϊόντα της αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως και απασχολεί  περίπου 108.000 εργαζόµενους πάνω από 140 εθνικότητες από όλο τον κόσµο.

Για περισσότερες πληροφορίες www.novartis.gr

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019, καταδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Novartis στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας υπέρ των ασθενών και τη συνεισφορά της στην εγχώρια οικονομία και κοινωνία.