Τα σχέδια της Τράπεζας Πειραιώς για τις δύο τιτλοποιήσεις και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διοίκηση της τράπεζας έκανε γνωστές τις κινήσεις της ενόψει του υπόλοιπου της χρονιάς.

Στα 30 εκατ. ευρώ ανήλθε το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων στο πρώτο τρίμηνο του 2020, εξαιρούμενης μας επίπτωσης του Covid-19, που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανέρχονται σε 2,2 δις. ευρώ ως και σήμερα, ενώ η τράπεζα θωρακίζεται από προβλέψεις. Ταυτόχρονα πέτυχε μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 7%.

Δήλωση Διοίκησης

Σε δηλώσεις μας η διοίκηση μας Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει ότι μας τελευταίους τρεις μήνες, βιώσαμε πρωτοφανείς εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα ως αποτέλεσμα μας πανδημίας COVID-19 και του lockdown που επιβλήθηκε σχεδόν σε κάθε οικονομία. «Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό θέμα με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης νέων τρόπων εργασίας και αλληλεπίδρασης, καθώς το lockdown σταδιακά αίρεται», αναφέρει.

«Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας – τονίζει η διοίκηση – είναι η διατήρηση μας ασφάλειας και μας υγείας των ανθρώπων μας, ενώ οι πελάτες μας είχαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτήν την πρώτη φάση συνεπειών. Η υποστήριξη μας μας πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την Τράπεζα, η οποία διατήρησε μας μας λειτουργίες μας ανέπαφες καθ΄όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς μας ψηφιακές μας υπηρεσίες. Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα 2,2 δις. ευρώ κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (4,9 δις. νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020). Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου μας μας επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη μας εμπορικής ισχύος μας Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα».

Η διοίκηση αναφέρει μας ότι η τράπεζα Πειραιώς πέτυχε να διατηρήσει τη δυναμική μας βασικές γραμμές του αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το 1ο τρίμηνο του 2020. «Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε 243 εκατ.ευρώ, 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το 1ο τρίμηνο του 2019. Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων του COVID-19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση).

Παράλληλα, η επικαιροποίηση μας πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους €0,3 δις. το 1ο τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς. Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, μας είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις μας καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο μας, που είναι η χρηματοδότηση μας ανάκαμψης μας ελληνικής οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

Με ταχείς ρυθμούς οι τιτλοποιήσεις

«Οι τάσεις μας ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το 1ο τρίμηνο 2020, παρά μας δυσκολίες μας αγοράς. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις. Ταυτόχρονα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους 7 δις. ευρώ οι οποίες – σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο – προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020.

Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μας Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς μας επιπτώσεις μας πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά μας ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου μας, εντείνοντας μας προσπάθειές μας, στο πλαίσιο μας νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα», αναφέρει η διοίκηση.

Κύριες οικονομικές επιδόσεις 1ου 3μήνου 2020

– Καθαρά έσοδα από τόκους 360 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση

– Καθαρά έσοδα από προμήθειες 71 εκατ. ευρώ, +3% σε ετήσια βάση

– Εκταμιεύσεις νέων δανείων: 2,2 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, 1,5 δισ. ευρώ από τις αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας την αυξημένη πιστωτική ζήτηση

– Ισχυρές πελατειακές σχέσεις: εισροές καταθέσεων ιδιωτικού τομέα +1,6 δισ. ευρώ από τις αρχές Μαρτίου 2020

– Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 215 εκατ. ευρώ.

– Επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19, στα 30 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2019

– Η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση λόγω COVID-19 διαμορφώθηκε σε 370 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2020 (απομειώσεις και ζημίες εμπορικών συναλλαγών)

– Η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους 324 εκατ. ευρώ. Η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020. Συνέπεια των ως άνω, τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους 232 εκατ. ευρώ. Η εμπροσθοβαρής αποτύπωση επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.