Τέλος τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό

Τέλος τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό
Ãõíáßêá êÜôïéêïò ôçò ËÜñéóáò, êõêëïöïñåß ìå ìÜóêá ðñïóôáóßáò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, ÐáñáóêåõÞ 30 Ïêôùâñßïõ 2020. ÅðéêáéñïðïéÞèçêå ï ÷Üñôçò õãåéïíïìéêÞò áóöÜëåéáò êáé ðñïóôáóßáò áðü ôçí ëïßìùîç Covid-19 Ýðåéôá áðü ôçí ÷èåóéíÞ Ýêôáêôç óõíåäñßáóç ôçò áñìüäéáò ãéá ôïí ÷Üñôç åðéôñïðÞò ôùí åðéäçìéïëüãùí. Áðü ôéò 30 Ïêôùâñßïõ óôéò 6:00 ôï ðñùß 14 ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò ôçò ÷þñáò áëëÜæïõí åðßðåäï óõíáãåñìïý. ÓõãêåêñéìÝíá ïé ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò ôçò Èåóóáëïíßêçò, ËÜñéóáò êáé Ñïäüðçò ðåñíïýí óôï «êüêêéíï», äçëáäÞ óôï åðßðåäï 4 (ÁõîçìÝíïõ Êéíäýíïõ). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÍÔÏÌÁËÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εξαιρούνται δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Την άρση των μέτρων που ισχύουν έναντι της Covid-19 με εξαίρεση στις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, εισηγήθηκε στην Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε σήμερα, το υπουργείο Υγείας και η εισήγηση έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή και αναμένεται η άρση των μέτρων, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Παραμένει ωστόσο η ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19 και για το λόγο αυτό συνιστάται η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός και η λήψη αντιικής θεραπείας για όσους νοσούν», τόνισε ο υπουργός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: