Θεαματική αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 96,3% για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη στο α’ εξάμηνο

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι των 8,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Σημαντική αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 96,3%, παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, για το α΄ εξάμηνο 2019.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι των 8,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρείας κατέγραψαν αύξηση 102,6% και ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε 26,6 εκατ. ευρώ έναντι των 16,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, σημειώνοντας αύξηση 58,3%.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα 9,0 εκατ. ευρώ από τα 4,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 91,5%, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και την μείωση των αποζημιώσεων.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ από τα 6,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 82,0%, κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων και του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων.

Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα 6,5 εκατ. ευρώ από τα 5,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωθεισών αποζημιώσεων.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 10,1% και ανήλθαν σε 108,2 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, θετικά επηρεασμένα από την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών του Ομίλου.

Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 102,2 εκατ. ευρώ από τα 92,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 10,2%. Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 31,3% ανερχόμενα σε 31,5 εκατ. ευρώ από 24,0 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018. Αύξηση ύψους 1,8% σημειώθηκε επίσης στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Αυτοκινήτων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 48,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Επιπλέον, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Λοιπών Γενικών κλάδων παρουσιάζονται αυξημένα κατά 5,5% ανερχόμενα σε 21,0 εκατ. ευρώ από τα 19,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018. Τέλος, ενισχυμένα κατά 9,3% εμφανίστηκαν τα έσοδα των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων εργασιών.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στα 451,9 εκατ. ευρώ έναντι  429,4 εκατ. ευρώ την 31/12/2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 5,2%, επηρεασμένο από την αύξηση κατά 6,6% του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου το οποίο διαμορφώθηκε στα 355,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2019, από τα 333,8 εκατ. ευρώ την 31/12/2018.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατέγραψε άνοδο ύψους 14,5% ανερχόμενο σε 132,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του ΑΆ εξαμήνου από 115,9 στο τέλος του 2018, γεγονός που συνέβαλε θετικά και στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής απαίτησης Φερεγγυότητας ΙΙ.

Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε 291,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,0% έναντι των 285,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2018.

Η Εταιρία, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου 2019, εκτιμά ότι αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 5,1%, έναντι του 4,9% που κατείχε την 31/12/2018.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας (456 άτομα) αυξήθηκε κατά 12 άτομα σε σύγκριση με την 31/12/2018.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε 26 δράσεις Ε.Κ.Ε. κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.