Τι εισφορές θα πληρώνουν από 1η Ιανουαρίου οι μισθωτοί δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί

Τι εισφορές θα πληρώνουν από 1η Ιανουαρίου οι μισθωτοί δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλάει στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Αλλαγές έρχονται μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε στη βουλή από το υπουργείο Εργασίας.

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ορίζεται ως νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματός τους, που ισχύει σήμερα.

Αυτό ορίζει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την τροπολογία, η παραπάνω βάση υπολογισμού υπολογίζεται εφεξής και για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των έμμισθων δικηγόρων πριν και μετά την 1/1/1993 στον οικείο τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ. Σήμερα, υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Επίσης, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θέματα σχετικά με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940, όπως ισχύει (πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ).

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμισης των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή από άλλες φυσικές καταστροφές, ανεξάρτητα από την επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους.

Στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς ποσοστού 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), οι υπάλληλοι των τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις τράπεζες. Η εν λόγω ρύθμιση έχει εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης, ήτοι από 1/7/2011.

Με ΚΥΑ, προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης κατά τόπο και χρόνο της έλλειψης ιατρού εργασίας, προκειμένου να είναι δυνατή η προσφυγή στο σχετικό επικουρικό κατάλογο ιατρών εργασίας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ανέργων απευθείας και σε εποπτευόμενα από δήμους και Περιφέρειες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, που σχεδιάζονται και καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, οι δήμοι και οι περιφέρειες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, μπορούν να απασχολούν ανέργους και στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.