ΤΙΤΑΝ: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας στο εννεάμηνο 2015

Aύξηση 18,9% στον κύκλο εργασιών σε σύγκριση με πέρυσι.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ, κατέγραψε το εννεάμηνο του 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.029,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν σε 165,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 36,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τις απώλειες στις τρεις άλλες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1%, και ανήλθε σε 356,7 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας τα 59,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ έναντι 27,6 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2014, που περιελάμβαναν 21 εκατ. ευρώ κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Το εννεάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αυξήθηκε κατά 3,8% στα 204,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 31,5 εκατ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 6,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, τα οποία όμως είχαν ενισχυθεί από την είσπραξη μερισμάτων ύψους 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.