Το πλάνο για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Το πλάνο για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και την Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Ä) êáé ï áíôéðñüåäñïò ôçò ÊõâÝñíçóçò ÃéÜííçò ÄñáãáóÜêçò (Á) óõíïìéëïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïñêùìïóßáò ôùí âïõëåõôþí óôç ÂïõëÞ, ÁèÞíá, ÓÜââáôï 03 Ïêôùâñßïõ 2015. Ïé âïõëåõôÝò üðùò ðÜíôá, Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîïõí íá äþóïõí ðïëéôéêü Þ èñçóêåõôéêü (÷ñéóôéáíéêü Þ ìïõóïõëìáíéêü) üñêï. Ïñêßóôçêáí ïé 300 âïõëåõôÝò ôùí ïêôþ êïììÜôùí ðïõ åêëÝ÷èçêáí óôéò ôåëåõôáßåò åèíéêÝò åêëïãÝò ôçò 20çò Óåðôåìâñßïõ. Óôç íÝá êïéíïâïõëåõôéêÞ ðåñßïäï, ï ÓÕÑÉÆÁ èá áíôéðñïóùðåýåôáé áðü 145 âïõëåõôÝò, ç ÍÄ áðü 75, ç ×ñõóÞ ÁõãÞ áðü 18, åíþ ç ÄçìïêñáôéêÞ ÓõìðáñÜôáîç (ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ) èá åêðñïóùðåßôáé áðü 17 âïõëåõôÝò, ôï ÊÊÅ Ý÷åé åêëÝîåé 15, ôï ÐÏÔÁÌÉ 11, ïé ÁÍÅË 10 êáé ç ¸íùóç Êåíôñþùí 9 âïõëåõôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Ποιος ο ρόλος του ΤΧΣ αλλά και οι αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομικών, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Οι στόχοι και οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν σε ανάλογες διαδικασίες στο παρελθόν, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής σύσκεψης του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, εξουσιοδοτήθηκε ο υπουργός Οικονομικών να ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες σύνταξης του σχεδίου νόμου, που θα καθορίζει το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα ορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες της ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να κατατεθεί έγκαιρα στη Βουλή αφού προηγηθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους Θεσμούς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στόχοι της κυβέρνησης είναι:

Α) Η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις επικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών Οργανισμών που τυχόν θα επιδείξουν ενδιαφέρον, με παράλληλη εξασφάλιση της παρουσίας του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα.

Β) Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να συνδεθεί με την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων», με ειδική πρόνοια για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Γ) Η εξασφάλιση ενός νέου τρόπου διακυβέρνησης και λειτουργίας των τραπεζών με στόχο την αποτροπή φαινομένων αδιαφάνειας, διαπλοκής, κακοδιαχείρισης κλπ.

Κατά την σύσκεψη αποφασίστηκε η σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου που θα λειτουργεί με ευθύνη του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το οποίο θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία του σχεδίου για την Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας. Η σύνταξη του εν λόγω σχεδίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα ώστε να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με την κοινωνία προτού αυτό κατατεθεί στους Θεσμούς.

Επίσης:

1. Συμφωνήθηκε η επανεκκίνηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

2. Δρομολογήθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.