Τρ. Πειραιώς: Αύξησε κατά 8% τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στην Ελλάδα

Μείωση NPE κατά €3 δισ., έχοντας συμπληρώσει εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των κόκκινων δανείων.

Κατά 8% ενισχύθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα για το 2017. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, στο εξεταζόμενο διάστημα το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα €2 εκατ.

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους €57 εκατ. το 2017. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες €202 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος του ομίλου, Γιώργος Χατζηνικολάου δήλωσε:

«Μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014. Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής. Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας. Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.»

Ο διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Χρ. Μεγάλου σε δήλωσή του αναφέρει:

«Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις. Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής.

Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ.2015, κατά €3,0 δισ. και €3,7 δισ., στα €32,9 δισ. και €20,7 δισ. αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL. Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -€0,7 δισ. (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων)

Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα €2,0 δισ. το 2017 έναντι €1,0 δισ. το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη: α) €2,0 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και β) €2,3 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.

Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή. Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε €7,0 δισ. το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (€2,7 δισ.). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα €5,7 δισ. στο τέλος του 2017 από €12 δισ. το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα €2,0 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.

Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016, βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των €200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020. Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των €3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα.»

Αναλυτικότερα:

* Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων για την Τράπεζα και αποτελούν περισσότερο από το 94% των συνολικών καθαρών εσόδων της δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ενεργητικού, και ανήλθαν σε €1.934 εκατ. το 2017, οριακά μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Για τον Όμιλο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €2.040 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 2% έναντι του 2016.

* Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος άντλησης τους υποχώρησε στις 76 μ.β. κατά το 4ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο 4ο 3μηνο του 2016, ενώ και η εξελισσόμενη μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων. Τα καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.670 εκατ. το 2017, κατά 5% χαμηλότερα έναντι του 2016 (€1.765 εκατ.), με τη θετική επίδραση από τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να αντισταθμίζεται από τη μείωση ενεργητικού και τη συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) των εγχώριων δραστηριοτήτων μας σταθεροποιήθηκε στις 271 μ.β. το 2017.

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2017 κατά 18% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (20% σε επίπεδο Ομίλου) στα €348 εκατ. Η ισχυρή αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες, ενώ εφάπαξ καταβολή αμοιβής διατηρησιμότητας ύψους €35 εκατ. για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο bancassurance καταγράφηκε το 3ο 3μηνο 2017. Κατά το 4ο 3μηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €87 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 4ου 3μήνου 2016. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 53 μ.β. το 2017 από 49 μ.β. το 2016.

* Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.150 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-6% ετησίως). Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται κυρίως με το κλείσιμο περαιτέρω καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Το λειτουργικό κόστος του 4ου 3μήνου 2017 στην Ελλάδα έφτασε τα €306 εκατ. επιδεικνύοντας τη συνηθισμένη εποχικότητα στο τέλος της χρονιάς. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα βελτιώθηκε στο 52% το 2017, από 55% την προηγούμενη χρονιά.

* Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5% στα €1.008 εκατ. το 2017, έναντι €960 εκατ. το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €982 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των €908 εκατ. το 2016.

* Οι προβλέψεις δανείων ύψους €1.128 εκατ. το 4ο 3μηνο 2017 έναντι €296 εκατ. το 3ο 3μηνο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης. Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα €1.928 εκατ. το 2017, έναντι €933 εκατ. το 2016. Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις στην Ελλάδα για το 2017, ανήλθε στις 464 μ.β.

* Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα €2 εκατ. το 2017. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους €57 εκατ. το 2017. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες €202 εκατ.

* Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €42,7 δισ. στα τέλη του 2017. Οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €40,9 δισ. (+4% σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της τάσης επιτάχυνσης της αποκατάστασης των εγχώριων καταθέσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2017 (+€2,7 δισ.), συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας.

* Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά το ήμισυ στη διάρκεια του 2017, υποχωρώντας στα €9,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από €20,9 δισ. στο τέλος του 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €5,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 από €11,9 δισ. στα τέλη του 2016, ενώ από την ΕΚΤ στα €4,0 δισ. από €9,0 δισ. αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω περί τα τέλη Μαρτίου 2018, με την χρηματοδότηση από τον ELA κάτω από τα €2 δισ. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ. τον Δεκέμβριο 2017 έναντι €6,0 δισ. στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα υπόλοιπα ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους: από €13,2 δισ. το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μηδενίσθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου 2018.

* Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €58,6 δισ. (εξαιρουμένου εποχιακoύ δανείου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,6 δισ.) στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €43,1 δισ. αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €56,6 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε ουσιαστικά, υποχωρώντας στο 98% (pro-forma για την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9) από 115% πριν από ένα έτος.

* Το υπόλοιπο τόσο των NPE όσο και των NPL μειώθηκε περαιτέρω για 9ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική ετήσια μείωσή τους ανήλθε σε €3,0 δισ. και €3,7 δισ. αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα €32,9 δισ. και €20,7 δισ. τον Δεκέμβριο 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE/NPL από σωρευμένες προβλέψεις στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του 47% και 75% από 46% και 70% αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2017, ενώ σε pro-forma βάση για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 στο 52% και 83% αντιστοίχως. Ο δείκτης NPE στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 ήταν στο 56%. Ο σχηματισμός νέων NPΕ προ διαγραφών του Ομίλου ανήλθε σε -€0,3 δισ. το 2017. Ο δείκτης NPL του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 υποχώρησε στο 35% (ομοίως στην Ελλάδα) έναντι 37,5% τον Δεκέμβριο 2016 σε επίπεδο Ομίλου και Ελλάδας. O σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών, μετά από την αύξηση που είχε σημειωθεί το 1ο 3μηνο 2017 επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο για το υπόλοιπο της χρονιάς, και για τα σύνολο του 2017 διαμορφώθηκε σε -€1,1 δισ. Η Τράπεζα πέτυχε τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των NPE και NPL που είχαν τεθεί για το 2017.