ΤτΕ: Στην Εθνική το υγιές κομμάτι της Probank

ΤτΕ: Στην Εθνική το υγιές κομμάτι της Probank

Διασφαλισμένες οι καταθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Probank ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει εντός της ταχθείσας σχετικής προθεσμίας τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή της.

Κατόπιν τούτου η Κεντρική Τράπεζα, επιδιώκοντας την διασφάλιση των καταθέσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 3601/2007, το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της τράπεζας Probank και αποφάσισε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έπειτα από σχετική πρόταση της τελευταίας που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Διαβάστε: Στο «κόκκινο» παραμένει το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ

Τα προς μεταβίβαση στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, ενώ τα προς μεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν κυρίως τα δάνεια της τράπεζας (με εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση). Το ποσό της διαφοράς της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της τράπεζας Probank ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση που θα διενεργήσει η εταιρεία PwC Business Solutions. Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Η ΤτΕ διαβεβαίωσε ότι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της Probank είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η εξυπηρέτηση των πελατών της συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ