Βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2013.

Βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2013.

Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η εταιρεία.

Βελτίωση παρουσιάζουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου ΑΝΕΚ στο α’ εξάμηνο του 2013, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική βελτίωση κατά 43,3% παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τα οποία ανήλθαν για το α’ εξάμηνο του 2013 σε ζημιές 5,5 εκατ.ευρώ έναντι 9,8 εκατ.ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 73,7 εκατ. ευρώ έναντι 83,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 64,3 εκατ. έναντι ευρώ 69,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2013 βελτιώθηκαν κατά 21,2% καταγράφοντας ζημιές ευρώ 19,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 24,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 18,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 22,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Φωτογραφία: Στέφανος Ραπάνης