Βιοχάλκο: Δημόσιες προτάσεις στις θυγατρικές ζητά η ΕΚ

Βιοχάλκο: Δημόσιες προτάσεις στις θυγατρικές ζητά η ΕΚ

Αφορά τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Σε δημόσιες προτάσεις για τις εταιρείες του ομίλου Βιοχάλκο των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. θα έχει την υποχρέωση να προβεί η «Viohalco SA», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έκρινε, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία περί δημοσίων προτάσεων και με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, σχετικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της εισηγμένης στο ΧΑ «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ» από τη θυγατρική της στο Βέλγιο «Viohalco SA», ότι, εφόσον ολοκληρωθεί ο εταιρικός αυτός μετασχηματισμός, η εταιρία «Viohalco SA» θα έχει την υποχρέωση να προβεί σε δημόσιες προτάσεις για τις εταιρείες του ομίλου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ» των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Viohalco SA: Θα υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Επίσης αποφάσισε:

– Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» για τη δημόσια προσφορά νέων μεριδίων της με αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου με μετρητά και την παροχή άδειας για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς.

– Την επιβολή προστίμου €10.000 στην εταιρεία «ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2011 και την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης του 2009, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

– Την επιβολή προστίμου €5.000 στην εταιρεία «ALSINCO AE», γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2011 και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 31.3.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

– Την επιβολή προστίμου €5.000 στην υπό διαχείριση εταιρεία «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σχετιζόμενες με την οργανωτική επάρκεια και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας.