Vitex: Το σήμερα και το αύριο της εταιρείας περνάει από την επένδυση στον άνθρωπο

Η Ελένη Μπόνα, HR Director της Vitex μιλάει για τη διάκριση της εταιρείας ως Best Workplace 2021, για τον κομβικό ρόλο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και για το νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Εδώ και σχεδόν 90 χρόνια η Vitex γράφει την ιστορία του χρώµατος. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη ελληνική βιοµηχανία χρωµάτων µε καινοτόµα προϊόντα και λύσεις που την διαφοροποιούν στην αγορά και σηµειώνει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, που προκύπτουν µέσα και από την εφαρµογή βιώσιµων επιχειρηµατικών πρακτικών.

Αριστεία, πρότυπη επιχειρηµατικότητα, αειφόρος ανάπτυξη, µακροπρόθεσµη αξία και ηγεσία είναι οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η εταιρική κουλτούρα της. Ακριβώς αυτές οι αξίες ήταν που έκαναν την Vitex να διακριθεί ανάµεσα στις δέκα καλύτερες επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο των βραβείων Great Place to Work για το 2021.

«Η υλοποίηση των αξιών αυτών µέσα στην καθηµερινότητά µας είναι αυτό που οδήγησε το βραβείο στα χέρια µας», λέει χαρακτηριστικά η Ελένη Μπόνα, που τόσο η ίδια, όσο και όλη η διοικητική οµάδα, αισθάνονται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τη φετινή τους διάκριση.

«Οι τελευταίοι 18 µήνες µάς ανάγκασαν όλους να βγούµε από τα στεγανά και την ασφάλειά µας. Εντούτοις, καταφέραµε έµπρακτα για άλλη µια φορά να είµαστε δίπλα στους ανθρώπους µας και οι ίδιοι οι άνθρωποί µας το αναγνώρισαν. Ταυτόχρονα αισθάνοµαι ακόµα µεγαλύτερη δέσµευση για το µέλλον, µια και πρέπει να συνεχίσουµε να είµαστε αντάξιοι των προσδοκιών των ανθρώπων µας, και αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε σκληρή δουλειά και συνεχή προσπάθεια», λέει η ίδια.

Έχοντας εργαστεί ιδιαίτερα πάνω σε θέµατα εταιρικής κουλτούρας την τελευταία πενταετία, ένιωσαν βέβαιοι ότι θα µπορούν να συµµετέχουν στον θεσµό Great Place to Work, πιστεύοντας ότι η αξιολόγηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος από την οπτική των εργαζοµένων θα αντικατόπτριζε τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους. Για την Vitex, οι εργαζόµενοι είναι στο κέντρο της επιχείρησης και αντιλαµβάνονται άµεσα τόσο τα καλά στοιχεία, όσο και τις περιοχές προς βελτίωση. Ταυτόχρονα είναι οι πλέον αρµόδιοι να κρίνουν κατά πόσο είναι αποτελεσµατικές οι πρακτικές που εφαρµόζονται από την επιχείρηση για τους ίδιους. Η αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια δίνοντάς τους σπουδαία ευρήµατα για το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας.

«Η επένδυση στον άνθρωπο, επένδυση στο σήμερα και στο αύριο της επιχείρησης»

 Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει υπάρξει διαχρονικά στο κέντρο της εταιρείας από τη δηµιουργία της µέχρι και σήµερα. Εφαρµόζοντας όλες τις καλές διεθνείς πρακτικές που αφορούν τους εργαζόµενους και έχοντας πάντα σαν κύριους άξονες τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τον σεβασµό και την αξιοπιστία, η Vitex επενδύει σταθερά στο ανθρώπινο δυναµικό της διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι µία επένδυση στο σήµερα και στο αύριο της επιχείρησης. Η αντικειµενική και σωστή επιλογή νέων εργαζοµένων, η αξιολόγησή τους, η εκπαίδευση και η ανάπτυξή τους, οι αµοιβές και παροχές πάνω από τον µέσο όρο της αγοράς, η αµφίδροµη επικοινωνία και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους υλοποιείται η εταιρική στρατηγική για τους ανθρώπους της εταιρείας.

Η Vitex δίνει µεγάλη σηµασία στην έµπνευση και την εµψύχωση του προσωπικού, ώστε οι εργαζόµενοι να αισθάνονται ότι η εργασία τους έχει ιδιαίτερο νόηµα. Κάθε χρόνο υλοποιούνται ποικίλα  προγράµµατα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το πρόγραµµα εµψύχωσης των εργαζοµένων, µία αέναη προσπάθεια που ξεκινάει την πρώτη ηµέρα εργασίας του νέου συνεργάτη της και συνεχίζεται µε εσωτερικές εκπαιδεύσεις και ενηµερώσεις που γίνονται σε τακτά και συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα από τους προϊσταµένους των τµηµάτων, αλλά και από τη διοίκηση της επιχείρησης.

Οι επενδύσεις, που γίνονται σε εγκαταστάσεις, ανθρώπινους πόρους, νέα προϊόντα, ποιότητα των παραγόµενων ειδών και σε διαφήµιση, αποτελούν ένα ακόµα στοιχείο που δίνει έµπνευση στους εργαζόµενους και τους γεµίζει περηφάνια για τον χώρο που εργάζονται. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της τεχνολογίας, όλες αυτές οι πρακτικές συνέχισαν να υλοποιούνται απρόσκοπτα και κατά την διάρκεια της πανδηµίας. Αυτό βοήθησε πολύ να παραµείνει ενωµένη η οµάδας της Vitex, παρόλο που η φυσική παρουσία δεν ήταν εφικτή. Στο διάστηµα της υγειονοµικής κρίσης, οι εργαζόµενοι της Vitex εργάστηκαν απρόσκοπτα είτε µε φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της, είτε µε τηλεργασία, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας.

Όπως αναφέρει η Ελένη Μπόνα, οι επιχειρήσεις µε παραδοσιακά περιβάλλοντα εργασίας θα πρέπει να ενσωµατώσουν στις πρακτικές τους, νέους τρόπους διοίκησης και αξιολόγησης της απόδοσης των ανθρώπων τους.

«Οι τεχνολογίες της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης µετασχηµατίζουν τόσο το επιχειρηµατικό µοντέλο λειτουργίας, την οργάνωση της εργασίας, αλλά και τον τρόπο που εργαζόµαστε. Για τις επιχειρήσεις, είναι κρίσιµο να αναγνωρίσουν έγκαιρα τις προκλήσεις και τάσεις και να προσαρµόσουν τυχόν παραδοσιακές, άκαµπτες, ιεραρχικές δοµές και τρόπους οργάνωσης της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές στο µέλλον, συγκεντρώνοντας ικανούς και ταλαντούχους εργαζόµενους. Σε καµία περίπτωση όµως δεν σηµαίνει πως η ευέλικτη εργασία και τα υβριδικά µοντέλα εργασίας συνεπάγονται µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων».

Όπως αναφέρει τα οφέλη αυτών των µοντέλων είναι πολλά, όπως για παράδειγµα η αύξηση της παραγωγικότητας, η µείωση λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, η διατήρηση και προσέλκυση προσωπικού µικρότερων ηλικιακών γκρουπ, η µείωση των εξόδων µετακίνησης, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Εποµένως η υιοθέτηση των παραπάνω µεθόδων εργασίας είναι µονόδροµος για το µελλοντικό εργασιακό µέλλον.

Ο κομβικός ρόλος του HR και η απάντηση στις προκλήσεις της πανδημίας

Ο ρόλος του τµήµατος HR στην Vitex είναι αυτός που αρµόζει σε ένα τόσο νευραλγικό τµήµα, καθώς δεν συµβάλλει απλώς στην υλοποίηση της επιχειρηµατικής στρατηγικής, αλλά συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό της. Για τα µέλη της οικογένειας της Vitex, η συµπερίληψη, η ποικιλοµορφία, η διαφορετικότητα, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αξιοπιστία, ο σεβασµός και η συντροφικότητα δεν είναι γενικές έννοιες, αλλά καθηµερινές πράξεις.

Η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόµενους ή υποψηφίους εργαζόµενους, ανεξαρτήτου φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας, αποτελεί πλεονέκτηµα για τις εταιρείες που το εφαρµόζουν, καθώς µε αυτόν τον τρόπο δεν αποκλείονται ταλαντούχα στελέχη εξαιτίας παρωχηµένων στερεοτύπων. Εάν µια εταιρεία θέλει να ενσωµατώσει όλες αυτές τις αξίες στην κουλτούρα της, µπορεί να το πετύχει µε την ενεργή συµµετοχή του HR σε αυτό το εγχείρηµα και τη διοίκηση της εταιρείας αρωγό σε αυτή την προσπάθεια.

Η πανδηµία έθεσε το τµήµα HR της Vitex στο πλέον κοµβικό σηµείο των εξελίξεων για να οργανώσει και υλοποιήσει το εταιρικό σχέδιο πρόληψης ενάντια στον COVID-19, ένα διαρκές πλάνο αντιµετώπισης της πανδηµίας µε συγκεκριµένες δράσεις, έχοντας ως κύριο γνώµονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων.

«Από την αρχή της πανδηµίας µέχρι και σήµερα χαράξαµε και υλοποιήσαµε µια συνολική στρατηγική µε πρωταρχικούς στόχους τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζοµένων µας και την ταυτόχρονη διασφάλιση των εισοδηµάτων τους», λέει χαρακτηριστικά η Ελένη Μπόνα, συµπληρώνοντας πως «κινηθήκαµε µε κύριο και µόνο άξονα τις εταιρικές µας αξίες. Δεν θα ήταν δυνατόν να µιλάµε για αριστεία παντού και για µακροπρόθεσµη αξία, χωρίς να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατέψουµε τους ανθρώπους µας».

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων σε πρώτο πλάνο

Για την Vitex, η επένδυση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σημαίνει πως ταυτόχρονα προστατεύεται και η ευρύτερη κοινότητα των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών της. Συγκεκριμένα η Vitex έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

  • Θέσπιση της τηλεργασίας για το σύνολο των εργαζοµένων όπου η φύση της δουλειάς τους το επιτρέπει.
  • Επιδότηση του κόστους µεταφοράς των εργαζοµένων ώστε να µην χρησιµοποιούν µέσα µαζικής µεταφοράς. Μέχρι στιγµής η επιχείρηση έχει δαπανήσει 70.000 ευρώ για αυτό τον σκοπό.
  • Διενέργεια στους χώρους της επιχείρησης τακτικών rapid tests από εξειδικευµένο προσωπικό καθώς και επιδότηση µοριακών τεστ για εργαζόµενους και µέλη της οικογένειάς τους. Μέχρι τώρα έχουν διενεργηθεί παραπάνω από 2.000 τεστ.
  • Συνεχής παροχή δωρεάν µασκών και αντισηπτικών.
  • Προληπτικές περίοδοι καραντίνας επί πληρωµή για εργαζόµενους που ήρθαν σε επαφή µε κρούσµα covid, καθώς και επιδότηση των ανθρώπων που νόσησαν, ξεπερνώντας τις 800 επιδοτούµενες εργάσιµες ηµέρες.
  • Συνεχής ενηµέρωση σχετικά µε όλα τα µέσα ατοµικής προστασίας.
  • Απαγόρευση των επισκέψεων συνεργατών µας στην εταιρεία και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για επικοινωνία µαζί τους.

Δεκαοχτώ µήνες µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας όλα τα µέλη της οικογένειας της Vitex παραµένουν υγιή και ανεπηρέαστα από την πανδηµία.