Χάρης Δούκας: Τι ζητά με επιστολή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ

Χάρης Δούκας: Τι ζητά με επιστολή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ
Ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí ×Üñçò Äïýêáò ìéëÜåé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï æÞôçìá ôçò ÄéðëÞò ÁíÜðëáóçò ôïõ õðü êáôáóêåõÞ ãçðÝäïõ ôïõ Ðáíáèçíáúêïý óôïí Âïôáíéêü êáé ôï ãÞðåäï óôçí ëåùöüñï ÁëåîÜíäñáò, óôçí áßèïõóá Ôåëåôþí ôïõ Äçìáñ÷éáêïý ÌåãÜñïõ, ÐáñáóêåõÞ 19 Áðñéëßïõ 2024. ÁÐÅ- ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η εκλογή του Προέδρου είναι μια κορυφαία διαδικασία που επιβάλλεται να διεξαχθεί με επίκεντρο τις πολιτικές θέσεις των υποψηφίων, αλλά και με όρους διαφάνειας, με νηφαλιότητα και ευθύνη».

Ο Χάρης Δούκας, με επιστολή του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ, ζητά ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων αρχηγών του κόμματος από τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ παράλληλα εισηγείται να κινήσει άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Στόχος όλων μας πρέπει να είναι το να προσέλθει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μελών και φίλων μας στις κάλπες, ώστε να γίνει πράξη η αναγκαία επανεκκίνηση του πολιτικού μας χώρου και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη νίκη μας στις εθνικές εκλογές», τονίζει μέσω της επιστολής του ο κ. Δούκας προτείνοντας στην ΕΔΕΚΑΠ να οργανώσει μια συνάντηση με όλους τους υποψήφιους αρχηγούς για να συζητήσουν όλες τις σχετικές εισηγήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Επιστολή Χάρη Δούκα προς την Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής έχει ως εξής:

«Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

Η εκλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, είναι μια κορυφαία διαδικασία που επιβάλλεται να διεξαχθεί με επίκεντρο τις πολιτικές θέσεις των υποψηφίων, αλλά και με όρους διαφάνειας, με νηφαλιότητα και ευθύνη. Χωρίς οξύνσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις που πληγώνουν τον κόσμο μας. Αλλά και με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων από τον κεντρικό μηχανισμό του κόμματος μας.

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι το να προσέλθει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μελών και φίλων μας στις κάλπες, ώστε να γίνει πράξη η αναγκαία επανεκκίνηση του πολιτικού μας χώρου και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη νίκη μας στις εθνικές εκλογές.Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι έχω δηλώσει πρόθεση να είμαι υποψήφιος, ζητώ να συνέλθει το ταχύτερο δυνατόν η Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης, ως η μόνη αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών προκειμένου να εξετάσει τα παρακάτω θέματα:

  • Τις ημερομηνίες για την επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων.
  • Τη διεξαγωγή ανοιχτής πολιτικής διαδικασίας για την παρουσίαση των προγραμμάτων και των προτάσεων των υποψηφίων.
  • Τη διεξαγωγή κατά ελάχιστο δυο debates στη δημόσια τηλεόραση, με όρους που θα συμφωνηθούν με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υποψηφίων. Το ένα με όλους τους υποψηφίους και το δεύτερο μεταξύ των επικρατέστερων στον δεύτερο γύρο. (Αν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα debates, δεν έχω αντίρρηση).
  • Την προβολή των απόψεων όλων των υποψηφίων, μέσα από το Γραφείο τύπου και τα social media του Κινήματος.
  • Την επίσημη παράδοση σε όλους τους υποψηφίους του μητρώου μελών και φίλων του Κινήματος
  • Τη διαδικασία ηλεκτρονικής διασύνδεσης των καλπών κατά τα πρότυπα του 2017 και 2021, ώστε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία

Είμαι βέβαιος ότι όλοι επιθυμούμε να διεξαχθούν οι εκλογές, με τρόπο που θα ενισχύσει την δυναμική του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής στην κοινωνία.

Προτείνουμε για αυτό ως 7ο σημείο συζήτησης, τη δημιουργία ενός ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για τη συμπεριφορά όλων των στελεχών μας και τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα.

Ζητάμε, επίσης, να συγκαλέσετε μία συνάντηση, το ταχύτερο δυνατόν, με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου, ώστε να συζητήσουμε τις παραπάνω προτάσεις, πριν την τελική απόφασή σας.

Συντροφικά

Χάρης Δούκας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: