Ξεκίνησε η λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην ΠΚΜ

Το έργο «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ξεκίνησε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μιας δομής που εποπτεύεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας και έχει στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Αιχμή της παρέμβασης, σύμφωνα με την Περιφέρεια, αποτελεί το «γραφείο μίας στάσης» («One Stop Liaison Office»), το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο παλιό κτίριο της Περιφέρειας (Βίλλα Αλλατίνη) και θα λειτουργεί ως σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συμμέτοχων και τελικών δικαιούχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η αποστολή του θα είναι η δικτύωση των φορέων μεταξύ τους, ενώ στα οφέλη που θα εκτιμάται ότι θα προκύψουν περιλαμβάνονται η αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας κάθε είδους μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ του ερευνητικού τομέα και του παραγωγικού τομέα και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος φιλικότερου για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το έργο «Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.