Ζημίες εμφάνισε η PASAL Development στο εννεάμηνο

Προτεραιότητα του ομίλου η επενδυτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 3,429 εκατ. ευρώ παρουσίασε η PASAL Development ΑΕ στο εννεάμηνο του 2014, έναντι ζημιών 4,750 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα της περιόδου περιλαμβάνουν ζημιά ύψους 625.000 ευρώ από την πώληση επενδυτικών ακινήτων αξίας 10,6 εκατ. ευρώ, τα οποία μεταβιβάστηκαν τον Απρίλιο του 2014 αντί τιμήματος 10 εκατ. ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια, παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εμπορευμάτων) ανήλθαν σε 3,207 εκατ. ευρώ έναντι 3,835 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 3,786 εκατ. ευρώ αντί 3,523 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2013.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV) την 30.9.2014 διαμορφώθηκε σε 23,681 εκατ. ευρώ (1,58 ευρώ/μετοχή) ενώ αντίστοιχα η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε σε 6,814 εκατ. ευρώ (0,46 ευρώ/μετοχή) έναντι 10,412 εκατ. ευρώ την 31.12.2013.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 139,381 εκατ. ευρώ από 146,612 εκατ. ευρώ την 31.12.2013.

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 30.09.2014 ήταν 140,380 εκατ. ευρώ και των συμμετοχών του 28,794 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σταδιακή αναθέρμανση της οικονομίας και το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον έχει σαν προτεραιότητα την επενδυτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διαθέτει σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες.