Ζημιές έναντι κερδών εμφάνισε ο όμιλος Mevaco, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Ζημιές έναντι κερδών εμφάνισε ο όμιλος Mevaco, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Ζημιές έναντι κερδών και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε ο όμιλος της Mevaco Μεταλλουργική ABEE, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της τρέχουσας περιόδου του ομίλου ανήλθε στα 12,36 εκατ. ευρώ έναντι 14,81 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,55%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 1,79 εκατ. ευρώ έναντι 2,72 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,09%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα 183,45 χιλ. ευρώ έναντι 811,70 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα, την προηγούμενη περίοδο (Α΄ εξάμηνο) της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 77,40%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν, στο α΄ εξάμηνο του 2013, σε 1,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,58 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33,42%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο ανήλθαν σε ζημιές 150,28 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 592,17 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο. Σημειώνεται ότι στους φόρους της τρέχουσας περιόδου καταχωρήθηκε ποσό 209,65 χιλ. ευρώ που αφορά προσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% στο 26%, λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών από 01/01/2013.

Ο κύκλος εργασιών της τρέχουσας περιόδου της εταιρείας ανήλθε στα 8,91 εκατ. ευρώ έναντι 10,75 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 17,07%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 1,42 εκατ. ευρώ έναντι 2,03 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 72,04%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 161,79 χιλ. ευρώ έναντι 578,67 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 29,89%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 860,79 χιλ. ευρώ έναντι 1,12 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη εξάμηνη περίοδο της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας μείωση 23,28%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές 204,35 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι κερδών 414,05 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα, την αντίστοιχη περίοδο. Σημειώνεται ότι στους φόρους της τρέχουσας περιόδου καταχωρήθηκε ποσά 256,46 χιλ. ευρώ που αφορά προσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 20% στο 26%, λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών από 01/01/2013.

Η ανωτέρω μείωση ήταν αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή αγορά και, κυρίως, της σημαντικής κάμψης των πωλήσεων της εταιρείας στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω του δυσμενούς κλίματος που δημιουργήθηκε στην αγορά των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα, εξαιτίας της νέας νομοθεσίας.

Η εταιρεία κάλυψε μέρος των εν λόγω απωλειών των πωλήσεων με στροφή προς τις αγορές του εξωτερικού, καθώς, επίσης, εξασφάλισε για το β’ εξάμηνο 2013 πωλήσεις σε νέες αγορές του εξωτερικού για νέα προϊόντα και νέους τομείς δραστηριότητας (ενδεικτικά, αναφέρονται οι τομείς της κατασκευής ηλεκτρονικών αντικεραυνικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, ο τομέας περιβαλλοντικής προστασίας από ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και ο τομέας κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων για τρένα).