Ζημιογόνο το εξάμηνο για τη Χαλκόρ

Στα 15,6 εκατ. ευρώ οι ζημιές του Ομίλου που κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών.

Περιορισμένες ζημιές αλλά και πτώση του κύκλου εργασιών εμφάνισε η Χαλκόρ το α΄ εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ζημιές του ομίλου υποχώρησαν σε 15,6 εκατ. ευρώ ή 0,1537 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 33,1 εκατ. ευρώ ή 0,3270 ευρώ ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε Ευρώ 555,3 εκατ. έναντι Ευρώ 596,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 6,9% λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και των μειωμένων τιμών κατεργασίας, κυρίως στα προϊόντα έλασης για εγκαταστάσεις και στα καλώδια. Σε επίπεδο όγκων σημειώθηκε αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων κατά 5,7% υπέρ κυρίως των προϊόντων έλασης, των προϊόντων διέλασης ορειχάλκου και των χαλκοσωλήνων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 223,8% και ανήλθαν σε Ευρώ 17,1 εκατ. έναντι Ευρώ 5,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η κερδοφορία του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 επιβαρύνθηκε κατά Ευρώ 8,7 εκατ. από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου, ως συνέπεια της προαναφερθείσας πτώσης των τιμών των μετάλλων, ποσό που στο εξάμηνο περιορίστηκε στα Ευρώ 7,6 εκατ., λόγω της σταθεροποίησης και μετέπειτα ανάκαμψης τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ επηρεάστηκε αρνητικά και λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της FULGOR ΑΕ, θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε κέρδη Ευρώ 10,6 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 0,7 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 12,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημιές Ευρώ 18,4 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 35,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές Ευρώ 15,6 εκατ. ή Ευρώ 0,1537 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 33,1 εκατ. ή Ευρώ 0,3270 ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2013. Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε Ευρώ 5,2 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημιές Ευρώ 4,4 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 17,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Διεύρυνση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών για τη ΧΑΛΚΟΡ