7

ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕ Α.Ε.

ABOUT ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕ Α.Ε.

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Κερδών Προ Φόρων (2009 – 2012): ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ

Οι επενδύσεις προηγούμενων ετών σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άρχισαν να αποδίδουν για την εταιρεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 55.618.846,66
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 5.053.543,59
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 194%