1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK

ABOUT ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Κερδών Προ Φόρων (2009 – 2012): ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ

Η εταιρία παράγει την ελληνική μπύρα ΦΙΞ, που μόλις σε τρία χρόνια κατάφερε να κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς άνω του 12%, εξάγεται σε 18 χώρες και στο τέλος του έτους 2012 εμφάνισε καθαρή κερδοφορία έπειτα από φόρους.

Μεθοδολογία: Για την κατάρτιση του πίνακα λαμβάνονται υπόψη κερδοφόρες εταιρείες που κατά τη χρήση του 2012 εμφάνισαν ελάχιστο ύψος πωλήσεων 10 εκατ. ευρώ.  Για τη συνολική κατάταξη, αρχικά υπολογίστηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων για το διάστημα 2009-2012 και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κερδών προ φόρων για το ίδιο διάστημα. Έπειτα συνδυάστηκαν οι 2 κατατάξεις ώστε να προκύψουν οι 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 45.015.523,48
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 165.632,51
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 319%