12

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 12
Website https://www.aia.gr/el/

ABOUT ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 18

∆ιοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τοµέα. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει το 55% των µετοχών και το υπόλοιπο 45% βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών. Το 2016 διακινήθηκαν συνολικά 20 εκ. επιβάτες και 189.100 αεροσκάφη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 404,55
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 14,1
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 268,80
Κέρδη προ φόρων (%) 18,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 370,21
Συνολικός δανεισμός (%) -34,9