30

ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 29
Website http://www.eyath.gr/

ABOUT ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 27

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της διαθέτει σήµερα 240.000-290.000 κυβικά µέτρα νερού ηµερησίως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 73,28
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 26,30
EBITDA (%) 6,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -