19

ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 21
Website http://www.iaso.gr/

ABOUT ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 14

Σύγχρονο ιδιωτικό µαιευτήριο µε ηγετική θέση στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει γυναικολογικό κέντρο, µε δυνατότητα αντιµετώπισης όλου του φάσµατος των περιστατικών, και µία από τις µεγαλύτερες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 67,13
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 19,83
EBITDA (%) 25,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 63,73
Συνολικός δανεισμός (%) -7,9