14

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.E. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 23
Website https://www.intracomdefense.com

ABOUT ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.E. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 5

Μέλος του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ από το 2001, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνιών για στρατιωτική χρήση και υπηρεσίες ασφάλειας /φύλαξης. Οι εξαγωγές αποτελούν το 99% του κύκλου εργασιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 57,44
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,8%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 3,04
Κέρδη προ φόρων (%) 55,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -