15

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 13
Website http://www.pavlidismg.gr/

ABOUT ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 19

∆ραστηριοποιείται στην εξόρυξη, την επεξεργασία και την εµπορία προϊόντων µαρµάρου και γρανίτη. ∆ιαθέτει πέντε λατοµεία στη Βόρεια Ελλάδα και το 90% του παραχθέντος όγκου εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 62,22
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 12,4
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 33,39
Κέρδη προ φόρων (%) 18,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -