#13 Καρέλια Α.Ε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας  πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 13
Προηγούμενη Kατάταξη 10

About Καρέλια Α.Ε.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ η παραγωγική δραστηριότητα του οµίλου διενεργείται όσον αφορά τα τσιγάρα και τον κοµµένο καπνό αποκλειστικά στην Ελλάδα, στην οποία είναι εγκατεστηµένα όλα σχεδόν τα περιουσιακά στοιχεία του. Η καπνοβιομηχανία έκλεισε την απελθούσα χρήση με κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ το 2015 ( +15,75%). Στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η Καρέλιας σημείωσε πέρυσι αύξηση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλου εργασιών της κατά 6,90%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.