11

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 12
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Παπαλεξόπουλος

ABOUT ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

H ανάκαμψη στις αγορές των ΗΠΑ και της Αιγύπτου έδωσαν περαιτέρω ώθηση στα μεγέθη της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν το 2016. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,509 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) αυξήθηκαν κατά 28,7% και ανήλθαν στα 278,6 εκ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες το 2016, πέραν των εξαγορών, ανήλθαν σε 151 εκ. έναντι 173 εκ. το 2015. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και σε έργα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο. Ο όμιλος βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος με δαπάνες που ξεπέρασαν τα 320 εκ. τη διετία 2015-2016, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.