82

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 76
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.elgeka.gr

ABOUT ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 194,15
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -14,3%
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,16
EBITDA (%) 10,8%
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 69,51
Συνολικός δανεισμός (%) -13,3%