84

ΕΡΤ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 94
Website http://www.ert.gr

ABOUT ΕΡΤ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 190,30
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,0%
EBITDA (εκ. ευρώ) 99,21
EBITDA (%) 47,3%
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -