39

ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 40
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.fourlis.gr

ABOUT ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 428,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 39,61
EBITDA (%) 21,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 125,71
Συνολικός δανεισμός (%) -5,0